sigla noua test V1 djc

Tarifarea avizelor

Ordinul Ministrului Culturii și Identității Naționale nr. 2.515 din 28 iunie 2018 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervențiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate

Începând cu data de 16 august 2018tariful pentru eliberarea avizelor necesare pentru intervenții în zonele de protecție ale monumentelor istorice este de 3 lei pe metru pătrat suprafață desfășurată, pentru toate categoriile de lucrări de intervenții, indiferent de beneficiar, finalitatea sau destinația imobilului și nu poate depăși 15.000 lei.

Tarifele se percep doar pentru emiterea avizelor necesare autorizării executării lucrărilor de construcții, o singură dată, pentru aceeași autorizație, indiferent de numărul fazelor de execuție.

Începând cu data de 7 noiembrie 2021 au intrat în vigoare modificările introduse prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 3504/2021 prin care se clarifică și se detaliază modul de calcul al suprafeței care stă la baza calculului tarifului aplicabil pentru eliberarea avizului:

(1) Suprafața care stă la baza calculului tarifelor este cea precizată în documentația prezentată spre avizare, întocmită și asumată conform prevederilor legale în vigoare, astfel:
a) aria desfășurată a construcției care urmează a fi edificată, respectiv desființată;
b) parte din aria nivelului afectat de intervenție, în cazul construcțiilor existente;
c) parte din suprafața parcelei afectate de intervenție, în cazul amenajărilor.

(2) Aria desfășurată este suma ariei tuturor nivelurilor.

(3) Aria nivelului se calculează conform prevederilor în vigoare.

(4) Aria nivelului se măsoară la 1 m deasupra pardoselii finite. În aria nivelului se cuprind și ariile nivelurilor intermediare sau anexe interioare sau exterioare cum sunt:
a) ariile teraselor circulabile pentru diferite funcțiuni;
b) ariile balcoanelor interioare (în cazul teatrelor, cinematografelor, aulelor sau ale altor săli similare);
c) ariile subpantelor;
d) ariile balcoanelor și logiilor;
e) ariile porticelor de circulație și gangurilor de trecere, dacă acestea nu au înălțimea mai mare decât a unui etaj, se consideră aferente numai primului nivel deservit;
f) aria coridoarelor exterioare;
g) aria scărilor exterioare de acces între niveluri intră în calculul ariei nivelului deservit;
h) aria încăperilor cu înălțime liberă mai mare de 1,80 m (de exemplu, subsol, încăperile motoarelor de ascensor, pompe etc., părți ieșite și închise pentru iluminatul subsolurilor, încăperi la mansarde etc.);
i) aria rampelor exterioare și a scărilor de acces de la magazii, depozite etc.;
j) aria aferentă lucarnelor în cazul mansardelor, dacă înălțimea este mai mare de 1,80 m.

(5) În aria nivelului nu se cuprind:
a) copertinele cu suprafețe mai mici de 4 mp și adâncimea mai mică de 2 m, profilele ornamentale și cornișele;
b) învelitoarele, terasele necirculabile (rezultate din retragere) de peste nivelul imediat inferior;
c) golurile mai mari de 4 mp, fiecare în parte numai la curți de lumină și curți englezești;
d) ariile care nu intră în aria construită:
(i) rezalitele cu aria mai mică de 0,4 mp și nișele cu aria mai mare de 0,4 mp;
(ii) treptele exterioare și terasele neacoperite;
(iii) ariile curților interioare, ale curților exterioare de lumină sau de acces (denumite în mod curent curți englezești) mai mari de 4 mp;
e) aria aferentă lucarnelor în cazul mansardelor, dacă înălțimea este mai mică de 1,80 m.

(6) În cazul construcțiilor existente care suferă intervenții exclusiv asupra anvelopantei clădirii, așa cum este aceasta definită la art. 4 lit. d) din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, suprafața care stă la baza calculului tarifelor prevăzute la art. 1 este aria elevațiilor și/sau învelitorii, după caz, afectată de intervenție, calculată fără luarea în calcul a ariilor prevăzute la alin. (5) lit. a), c) - e).

(7) Atunci când suprafețele intervențiilor supuse avizării nu sunt clar precizate în documentația prezentată spre avizare, la solicitarea emitentului avizului de specialitate se vor depune completările necesare, care să indice suprafețele care stau la baza calculului tarifului.

Please publish modules in offcanvas position.