sigla noua test V1 djc

Timbrul Monumentelor Istorice

Descriere

Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) este o taxă extrabugetară destinată finanţării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, obligatorie pentru operatorii economici ce desfăşoară activităţi generatoare de venituri din vânzări de produse şi servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice, imobile de patrimoniu sau în zona de protecţie a monumentelor istorice.
Timbrul Monumentelor Istorice a fost instituit în scopul de a sprijini activităţile de protejare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, prin finanţarea de lucrări (precum: intervenţii de urgenţă, amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită), investigaţii şi elaborarea de reglementări, norme şi metodologii, programe sau proiecte culturale privind monumentele istorice.
Programul / mecanismul de finanţare din fondul TMI include atât monumente istorice aflate în proprietatea statului, a UAT-urilor sau a cultelor religioase, cât şi monumente istorice aflate în proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice.
Gestionarea timbrului monumentelor istorice de către Ministerul Culturii, prin Institutul Naţional al Patrimoniului, este reglementată de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.
Fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice sunt acordate de Institutul Naţional al Patrimoniului pentru lucrări de intervenţie urgentă la monumente istorice, amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită, pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale, precum şi pentru finanţarea elaborării de reglementări tehnico-economice, de norme şi metodologii privind elaborarea de documentaţii specifice, executării de lucrări, realizării de achiziţii, contractării şi decontării de lucrări privind monumentele istorice.
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 691/12 septembrie 2019, ce clarifică şi detaliază cadrul legal cu privire la utilizarea fondurilor obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice, finanţările din fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice vor fi acordate în urma unei selecţii de proiecte depuse de persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, deţinător al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare al unui monument istoric.

Obligația de plată a TMI

Timbrul monumentelor istorice se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecţie a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.
Timbrul monumentelor istorice se aplică în procent de 2% asupra vânzărilor de produse şi servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice rezultate din:
a) cărţile poştale ilustrate, plicurile, mărcile poştale, hărţile, pliantele, broşurile, revistele, ghidurile turistice, cărţile, albumele, atlasele, enciclopediile, filmele artistice şi documentare, casetele video, compact-discurile, diapozitivele, videoclipurile, cardurile bancare şi cartelele telefonice comercializate în România, reprezentând monumente istorice individualizate sau în ansambluri, prin imagini fotografice sau reprezentări grafice de interior sau exterior;
b) biletele de intrare, inclusiv taxele de fotografiere sau de filmare, pentru monumentele istorice puse la dispoziţie publicului, în totalitate ori în parte, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanelor juridice de drept privat care desfăşoară activităţi economice;
c) biletele de intrare la manifestările culturale, sportive sau de agrement, târguri şi expoziţii desfăşurate în spaţii situate în zona de protecţie a acestora sau în zonele construite protejate.

Excepții de la plata TMI

Muzeele care funcţionează în clădiri monumente istorice sau în zone de protecţie ale acestora se exceptează de la plata Timbrului Monumentelor Istorice.
Pot fi exceptaţi de la plata taxei timbrului monumentelor istorice operatorii economici care, prin activităţile pe care le desfăşoară, contribuie la protejarea monumentelor istorice cu o sumă cel puţin egală celei pe care o datorează la plata taxei timbrului monumentelor istorice.

Plata TMI

Colectarea TMI se face prin întocmirea şi depunerea la Institutul Național al Patrimoniului a unei declaraţii lunare privind cuantumul TMI datorat. Este necesară completarea tuturor câmpurilor din declaraţia privind obligaţia de plată a timbrului monumentelor istorice.
Declaraţia privind obligaţia de plată a timbrului monumentelor istorice, se întocmeşte lunar conform modelului prevăzut în anexa la Hotărârea de Guvern nr. 1502/2007, însoţită de o fotocopie a ordinului de plată - cont IBAN RO27 TREZ 7042 0E36 5000 XXX deschis la Trezoreria Sector 4 Bucureşti - trebuie comunicată prin transmitere via email la adresa: timbru@patrimoniu.gov.ro, sau prin poştă sau pe fax: 021/336.99.04 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti.
Declaraţia se întocmeşte şi transmite se face până la data de 25 ale lunii următoare realizării venitului. Aceeaşi data de 25 este data scadentă plăţii TMI declarat.
Nevirarea contravalorii timbrului monumentelor istorice în termenul legal - data de 25 a lunii următoare celei în care s-a realizat venitul - atrage perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere de 0,2% / zi, fiind sancţionată, de altfel, cu aplicarea unei amenzi de la 4000 la 8000 lei, conform art. 55 alin (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Please publish modules in offcanvas position.