sigla noua test V1 djc

Obținerea avizelor

Avizarea intervențiilor asupra monumentelor istorice

I. Intervențiile asupra monumentelor istorice se pot executa numai în condițiile stabilite prin Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu respectarea obligațiilor legale cu caracter general privind executarea lucrărilor de construcții.
II. Titularul drepturilor, personal sau prin reprezentant, înainte de a executa intervenții asupra monumentului istoric, are ca obligații următoarele:
 • solicitarea și obținerea certificatului de urbanism de la autoritatea publică locală;
 • asigurarea întocmirii documentației tehnice necesare prin persoane fizice sau juridice autorizate;
 • solicitarea și obținerea avizului impus de Legea nr. 422/2001 și a tuturor avizelor și acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism;
 • solicitarea și obținerea autorizației de construire de la autoritatea publică locală.
III. Intervențiile asupra monumentelor istorice se pot autoriza numai în baza avizului emis de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea (pentru monumente din grupa valorică B) sau de către Ministerul Culturii (pentru monumente din grupa valorică A).
IV. Intervențiile asupra monumentelor istorice se avizează numai în urma analizei documentației și punctului de vedere favorabil al Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice (pentru monumente din grupa valorică B), respectiv al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice (pentru monumente din grupa valorică A).
V. 
Întocmirea documentației de avizare, executarea intervențiilor asupra monumentelor istorice și dirigenția de șantier se pot face numai prin experți și/sau specialiști atestați de Ministerul Culturii, înscriși în Registrele experților și specialiștilor atestați.
VI. Documentația de avizare va fi transmisă în format tipărit și electronic la sediul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea din municipiul Focșani, județul Vrancea, str. Nicolae Titulescu, nr. 1, telefon 0237 226 201, fax 0237 226 202, email djcvrancea@gmail.com.
VII. Documentația de avizare a intervențiilor asupra monumentelor istorice din grupa valorică B va fi transmisă în format electronic și tipărit - (2) două exemplare (original și copie), dintre care unul va fi returnat beneficiarului odată cu avizarea favorabilă a intervențiilor.
VIII. 
Documentația de avizare a intervențiilor asupra monumentelor istorice din grupa valorică A va fi transmisă în format electronic și tipărit - (3) trei exemplare (1 exemplar original și 2 exemplare în copie): un exemplar va fi arhivat la Ministerul Culturii, un exemplar va fi arhivat la Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, iar cel de-al treilea exemplar va fi returnat beneficiarului odată cu avizarea favorabilă a intervențiilor.
IX. 
DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A INTERVENȚIILOR ASUPRA MONUMENTELOR ISTORICE va cuprinde, cel puțin, următoarele documente administrative și tehnice:
 • Cererea de avizare tip (original)
 • Declarația proiectantului privind conformitatea documentației în format tipărit și electronic
 • Împuternicirea persoanei în relația cu DJC Vrancea, dacă este cazul (copie)
 • Certificatul de urbanism (copie)
 • Dovada dreptului de proprietate sau administrare a monumentului istoric (copie)
 • Extras de carte funciară și plan cadastral (copie)
 • Memorii: general, tehnic, arhitectură, raport de expertiză tehnică, instalații etc., după caz (original)
 • Planuri de încadrare în zonă și de situație cu prezentarea relației dintre monumentul istoric și imobilele învecinate, cu indicarea distanțelor dintre acestea (original)
 • Planuri/relevee cuprinzând situație existentă și cea propusă: niveluri, secțiuni, fațade, învelitoare etc. (original)
 • Simularea situației propuse prin perspective axonometrice (original)
 • Documentar fotografic general și detaliat: prezentarea monumentului istoric în raport cu imobilele învecinate printr-un desfășurător stradal/de aliniament, reprezentarea stării de conservare a monumentului istoric (degradări, componente artistice etc.)
X. Lista documentelor de mai sus detaliază un conținut minim al documentației de avizare și va fi adaptată de către proiectant în funcție de specificul intervențiilor.
XI. Lista documentelor poate fi suplimentată cu alte documente, de la caz la caz.
XII. Soluția tehnică propusă poate suferi modificări ca urmare a analizei documentație tehnice în Comisia Zonală a Monumentelor Istorice, respectiv în Comisia Națională a Monumentelor Istorice.

Avizarea intervențiilor în zona de protecție a monumentelor istorice

 
I. Intervențiile asupra imobilelor (construcții și terenuri) din zonele de protecție ale monumentelor istorice se pot executa numai în condițiile stabilite prin Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu respectarea obligațiilor legale cu caracter general privind executarea lucrărilor de construcții.
II. Titularul drepturilor, personal sau prin reprezentant, înainte de a executa intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice, are ca obligații următoarele:
 • solicitarea și obținerea certificatului de urbanism de la autoritatea publică locală;
 • asigurarea întocmirii documentației tehnice necesare prin persoane fizice sau juridice autorizate;
 • solicitarea și obținerea avizului impus de Legea nr. 422/2001 și a tuturor avizelor și acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism;
 • solicitarea și obținerea autorizației de construire de la autoritatea publică locală, după caz.
III. Intervențiile asupra imobilelor din zonele de protecție ale monumentelor istorice se pot autoriza numai în baza avizului emis de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea (pentru zonele de protecție ale monumentelor din grupa valorică B) sau de către Ministerul Culturii (pentru zonele de protecție ale monumentelor din grupa valorică A).
IV. Intervențiile asupra monumentelor istorice se avizează numai în urma analizei documentației și punctului de vedere favorabil al Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice (pentru zonele de protecție ale monumentelor din grupa valorică B), respectiv al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice (pentru zonele de protecție ale monumentelor din grupa valorică A).
V. Prin excepție, pentru intervențiile prevăzute în Anexa la Ordinul nr. 2807/2018, avizul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea se poate emite fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.
VI. Documentația de avizare va fi transmisă în format tipărit și electronic la sediul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea din municipiul Focșani, județul Vrancea, str. Nicolae Titulescu, nr. 1, telefon 0237 226 201, fax 0237 226 202, email djcvrancea@gmail.com.
VII. Documentația de avizare a intervențiilor în zona de protecție a monumentelor istorice din grupa valorică B va fi transmisă în format electronic și tipărit - (2) două exemplare (original și copie), dintre care unul va fi returnat beneficiarului odată cu avizarea favorabilă a intervențiilor.
VIII. Documentația de avizare a intervențiilor în zona de protecție a monumentelor istorice din grupa valorică A va fi transmisă în format electronic și tipărit - (3) trei exemplare (1 exemplar original și 2 exemplare în copie): un exemplar va fi arhivat la Ministerul Culturii, un exemplar va fi arhivat la Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, iar cel de-al treilea exemplar va fi returnat beneficiarului odată cu avizarea favorabilă a intervențiilor.
IX. DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A INTERVENȚIILOR ÎN ZONELE DE PROTECȚIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE va cuprinde, cel puțin, următoarele documente administrative și tehnice:
 • Cererea de avizare tip (original)
 • Declarația proiectantului privind conformitatea documentației în format tipărit și electronic
 • Împuternicirea persoanei în relația cu DJC Vrancea, dacă este cazul (copie)
 • Certificatul de urbanism (copie)
 • Dovada dreptului de proprietate sau administrare a imobilului (copie)
 • Extras de carte funciară și plan cadastral (copie)
 • Memorii: general, tehnic, arhitectură, raport de expertiză tehnică, instalații etc., după caz (original)
 • Planuri de încadrare în zonă și de situație cu prezentarea relației dintre amplasamentul investiției și cele mai apropiate monumente istorice, cu indicarea distanțelor dintre acestea (original)
 • Planuri/relevee cuprinzând situație existentă și cea propusă: niveluri, secțiuni, fațade, învelitoare etc. (original)
 • Simularea situației propuse prin perspective axonometrice (original)
 • Documentar fotografic general și detaliat: prezentarea amplasamentului investiției în raport cu cele mai apropiate monumente istorice printr-un desfășurător stradal/de aliniament, reprezentarea situației existente a amplasamentului investiției etc.
X. Lista documentelor de mai sus detaliază un conținut minim al documentației de avizare și va fi adaptată de către proiectant în funcție de specificul intervențiilor.
XI. Lista documentelor poate fi suplimentată cu alte documente, de la caz la caz.
XII. Soluția tehnică propusă poate suferi modificări ca urmare a analizei documentație tehnice în Comisia Zonală a Monumentelor Istorice, respectiv în Comisia Națională a Monumentelor Istorice.
XIII. Începând cu data de 16 august 2018, tariful pentru eliberarea avizelor necesare pentru intervenții în zonele de protecție ale monumentelor istorice este de 3 lei pe metru pătrat suprafață construită desfășurată, pentru toate categoriile de lucrări de intervenții, indiferent de beneficiar, finalitatea sau destinația imobilului.

Avizarea monumentelor de for public

Documentaţia necesară în vederea analizării proiectelor de către Comisia Naţională pentru Monumente de For Public va cuprinde următoarele:
1. Adresă de înaintare a documentaţiei însoţită de un referat de oportunitate din partea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vrancea, adresată Ministerului Culturii – Compartimentul Monumente de For Public.
2. Susţinere teoretică (motivaţie), maxim 1000 cuvinte, care să includă detaliile tehnice ale lucrării (dimensiuni, materiale).
3. Curriculum Vitae al autorului/autorilor lucrarii.
4. Certificat de Urbanism eliberat de autorităţile locale pe raza cărora se propune amplasarea lucrării.
5. Plan de încadrare în sit pe suport topo-cadastral/ortofotoplan (scara 1:5000 / 1:2000).
6. Extras din PUG, PUZ sau PUD elaborat şi aprobat la nivel local, care să cuprindă referiri la zona de amplasare a lucrării.
7. Studiu de amplasament din care să rezulte relaţia cu vecinătăţile, vizibilitatea, modul de percepţie, configurarea siluetei etc.
Studiul de amplasament va fi elaborat astfel:
- pentru mediul urban, de către un arhitect sau urbanist cu drept de semnătură;
- pentru mediul rural, de către un arhitect, urbanist sau de un conducător-arhitect cu drept de semnătură.
Studiul va cuprinde:

- plan de situaţie la scara 1:500 sau 1:1000, care va cuprinde, după caz şi amenajări ale spaţiului limitrof (alei de acces, elemente vegetale, mobilier urban, sistem de iluminat etc.).
- desfăşurări de fronturi (minim 2 direcţii).
- perspective la nivelul ochiului, persepctive axonometrice.
- fotomontaje ale lucrării pe amplasament (colaj fotocopiat sau prelucrare computerizată, care să includă imaginea machetei lucrării propuse pe amplasament), care vor indica şi modul de iluminare a lucrării pe timpul nopţii.
- delimitarea zonei de protecţie a lucrării de artă vizuală de for public, în vederea conservării integrate şi a punerii în valoare a acesteia.
8. Fotografii ale machetei lucrării propuse, format A4, din cel puţin trei unghiuri (faţă, profil, spate). Fotografiile trebuie să fie clare şi să permită observarea detaliilor.
9. Macheta propriu-zisă (se prezintă doar la solicitarea Comisiei).
*Documentaţia se va prezenta într-un dosar cu şină, într-un singur exemplar, precum şi în format digitabil needitabil (.jpg, .pdf sau similar), pe un CD/DVD, anexat dosarului.

Please publish modules in offcanvas position.