Monumentele istorice și siturile arheologice din județul VranceaNr. crt.UATA*B**Arheologie IArhitectură IIFor public IIIMemorial-funerare IVTotal
1Adjud012911112
2Andreiașu0330003
3Bălești0430014
4Bârsești1650117
5Boghești0440004
6Bolotești0220002
7Bordești2221014
8Câmpuri0201012
9Cârligele0935019
10Chiojdeni0101001
11Cîmpineanca0301023
12Corbița3103014
13Cotești3104004
14Dumbrăveni991511118
15Dumitrești0200022
16Fitionești4471008
17Focșani15113198821128
18Gugești0971019
19Homocea0531015
20Jariștea0211002
21Jitia0100011
22Măicănești0100011
23Mărășești29513211
24Mera5005005
25Milcovul0101001
26Movilița2002002
27Nănești0550005
28Năruja0101001
29Negrilești0330003
30Nereju0100011
31Nistorești3205005
32Obrejița0100011
33Odobești7205180427
34Panciu0806028
35Păulești0301023
36Păunești0100011
37Ploscuțeni0201012
38Popești0100011
39Pufești1321014
40Răcoasa1401225
41Răstoaca0100011
42Ruginești1121020113
43Sihlea010410510
44Slobozia Bradului851120013
45Soveja55440210
46Străoane1441005
47Suraia0100011
48Tănăsoaia0201012
49Tătăranu0440004
50Țifești1624017
51Tulnici0202002
52Urechești0743007
53Valea Sării2102013
54Vârteșcoiu0171600117
55Vidra0412104
56Vînători0302013
57Vizantea Livezi4004004
58Vrâncioaia1001001
59Vulturu0202002
 Total913371451961770428***


*)   Grupa valorică A - monumente de importanță națională
**) Grupa valorică B - monumente de importanță locală
***) Situația la nivelul anului 2020

Patrimoniul Cultural din județul Vrancea – Cercetări, rezultate, măsuri necesare de protejare corespunzătoare*

Patrimoniul Cultural Național, ca element identitar, figurează în Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2015 – 2019, drept pentru care este necesară crearea unui cadru legislativ care să permită cooperarea eficientă în protejarea monumentelor istorice, nu numai a instituțiilor de control, dar și a celor gestionează datele și informațiile referitoare la bunurile aparținând Patrimoniului cultural național. Includerea în Strategia Națională de Apărare a Țării, aduce patrimoniul cultural între valorile, interesele şi simbolurile care definesc o Românei puternică. Din acest punct de vedere, patrimoniul cultural constituie astăzi unul dintre obiectivele interne de securitate națională.

Cuvântul “patrimoniu” provine din limba latină, care în traducere înseamnă “moștenire paternă”, “bunurile familiei”. Patrimoniul trebuie privit ca moștenirea lăsată de generațiile trecute, generațiilor viitoare.

Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, în calitatea sa de serviciu deconcentrat al Ministerului Culturii, asigură respectarea principiilor care definesc protejarea patrimoniului cultural, transpuse în legislația în vigoare, cu accent pe activitatea de monitorizare și control, evidență, clasare, conservare și punere în valoare a Patrimoniului Cultural Național.

În scopul protejării patrimoniului cultural din Vrancea, Direcția Județeană pentru Cultură funcționează în limitele atribuțiilor specifice, dar și într-un cadru legislativ neunitar. Din aceste considerente, problemele ridicate de protejarea patrimoniului cultural nu pot fi gestionate sau rezolvate doar de către direcțiile pentru cultură. În prezent, protejarea patrimoniului cultural se reduce la constatarea îndeplinirii obligațiilor sau la sancționarea contravențională pentru neîndeplinirea acestora, pierzându-se din vedere faptul că ”protejare” înseamnă de fapt ”prevenție” și nu ”sancțiune”.

Situația analitică a patrimoniului construit și arheologic din județul Vrancea

În ceea ce privește patrimoniul cultural imobil din județul Vrancea, sunt înscrise în ediția 2015 a Listei Monumentelor Istorice (LMI) un număr de 427 de obiective, monumente de arhitectură, situri arheologice, ansambluri de arhitectură și arheologice, de for public și memoriale. În anul 2019 a fost clasat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 3028/09.10.2019 cel de-al 428-lea obiectiv ”Monumentul funerar maior Gheorghe Pastia”, cod VN-IV-M-B-21172.

În Lista Monumentelor Istorice (2015) sunt înscrise 102 lăcașuri de cult, 145 de ansambluri și situri arheologice, 181 de obiective sunt monumente și ansambluri de arhitectură, de for public și memoriale.

În ceea ce privește importanța acestor monumente în cadrul patrimoniului cultural național, la nivelul județului Vrancea sunt înscrise un număr de 336 de monumente de categorie B, cu semnificație locală, dar și un număr de 91 de monumente de categorie A, de importanță națională.

I. Clasificarea pe categorii în funcție de natura monumentului istoric:
Monumente de arheologie (Grupa I) – 145 de obiective
Monumente de arhitectură (Grupa II) – 196 de obiective
Monumente de for public (Grupa III) – 17 obiective
Monumente memorial-funerare (Grupa IV) – 69 de obiective

II. Destinația monumentelor istorice:
Cimitire – 9
Lăcașuri de cult – 101
Locuințe – 26
Unități de învățământ – 7
Sedii instituții publice – 6
Sedii societăți comerciale – 3
Restaurante – 5
Instituții de cultură – 18
Neutilizate/abandonate – 18

III. Starea de conservare a monumentelor istorice:
Stare foarte bună de conservare – 24 de obiective
Stare bună de conservare – 132 de obiective
Stare rea de conservare – 126 de obiective

IV. Tipul de proprietate asupra monumentelor istorice:
115 de obiective în proprietate publică
167 de obiective în proprietate privată

V. Modul de utilizare a terenurilor din incinta siturilor arheologice:
61 de situri sunt terenuri agricole în extravilan
5 situri sunt terenuri agricole în intravilan
7 situri au destinația de pășune
9 situri sunt păduri
63 de situri au alte destinații

VI. Siturile arheologice - grupe valorice:
Situri arheologice de valoare națională (grupa valorică A) – 32
Situri arheologice de valoare locală (grupa valorică B) – 113

VII. Grupele valorice ale monumentelor istorice:
91 sunt monumente de valoare națională (grupa valorică A)
336 sunt monumente de valoare locală (grupa valorică B)

VIII. Lăcașurile de cult:
78 sunt lăcașuri de cult din zid
23 sunt biserici din lemn

IX. Monumentele memoriale și funerare:
7 obiective sunt case care au aparținut unor personalități
59 de obiective sunt monumente dedicate eroilor
13 obiective sunt monumente funerare
5 obiective sunt cimitire ale eroilor

X. Repartiția teritorială a monumentelor istorice:
127 de obiective sunt în municipiul Focșani
300 de obiective sunt în municipiul Adjud, în orașe și comune


Dificultățile întâmpinate în activitatea de protejare a Patrimoniului cultural

Protejarea patrimoniului cultural construit ridică o serie de probleme care depășesc atribuțiile Direcției Județene pentru Cultură Vrancea, dintre care exemplificăm:

Patrimoniul construit

Nu există un cadru legislativ coerent care să prevină degradarea monumentelor istorice și să sprijine proprietarii de bună-credință care nu au la dispoziție mijloacele financiare necesare, nici măcar pentru realizarea unei minime documentații de efectuare a reparațiilor curente la un monument istoric. În același timp, costurile și termenele de realizare a documentațiilor pentru intervenții asupra monumentelor istorice sunt restrictive pentru cei mai mulți dintre proprietari, persoane private.

Considerăm că această situație este o consecință directă a retrocedării necondiționate a monumentelor istorice către persoane fizice care nu au avut și nu au posibilitatea de a proteja corespunzător un bun de patrimoniu. În acest caz, din păcate, legea a protejat un interes particular, cel de proprietate privată, în dauna unui interes general, patrimoniul național.

Proprietarii/administratorii nu își îndeplinesc obligațiile de protejare nici după sancționarea cu amendă, iar repetarea sancțiunii încalcă prevederile art. 5, alin. 7 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor: ”Pentru una și aceeași contravenție se poate aplica numai o sancțiune contravențională principala și una sau mai multe sancțiuni complementare.

În cazul intervențiilor neavizate, sancțiunea amenzii nu determină revenirea la situația inițială, demolarea lucrărilor neavizate nu se poate obține decât în urma unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, soluție incertă și de durată.

Procedura de intrare în legalitate pentru intervențiile neavizate la monumente istorice și în zona acestora de protecție nu este reglementată unitar: autoritățile locale inițiază intrarea în legalitate prin obținerea avizului impus de Legea 422/2001, iar comisia națională/comisiile zonale nu sunt de acord, de cele mai multe ori, cu avizarea unor intervenții deja realizate.

Potrivit Legii nr. 422/2001 (art. 24, alin. 3), agentul constatator are dreptul să dispună intrarea în legalitate, după caz: ”În condițiile legii, în cazul realizării de lucrări neautorizate, fără avize sau care încalcă avizele de specialitate, personalul de inspecție abilitat are dreptul să întrerupă lucrările până la intrarea în legalitate, să aplice sancțiuni și, după caz, să dispună revenirea la situația inițială și să sesizeze organele de cercetare penală.

În cazul proprietarilor persoane fizice care refuză sau evită întâlnirea cu agenții constatatori, fără informațiile transmise de către instituțiile competente, lipsa codului numeric personal atrage nulitatea din oficiu a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției. Cu atât mai mult, odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi legislative, instituții precum unitățile de poliție nu comunică date cu caracter personal.

În ceea ce privește persoanele juridice, registrul comerțului comunică doar informațiile cuprinse în certificatul constatator. Dacă adresa sediului social al persoanei juridice nu este completă, nu pot fi transmise comunicări scrise către aceasta (nu poate fi solicitată asigurarea accesului pentru verificarea stării de conservare a monumentului istoric, nu poate fi transmis procesul-verbal de constatare/contravenție etc.).

O altă formă a nerespectării de către proprietari a obligațiilor de protejare este abandonul monumentelor istorice. Lipsa cadrului legal pentru prevenirea/sancționarea degradării prin neglijarea/abandonarea de către proprietari a monumentelor istorice, în special a celor cu proprietari rezidenți/cetățeni ai altor țări, din Uniunea Europeană sau din afara acesteia.

Practic, proprietarul nu depune nici un efort în vederea asigurării pazei și conservării monumentului istoric, acesta deteriorându-se în timp, ajungând, în unele cazuri, adăpost pentru oameni ai străzii și/sau ținta distrugerii (spargerea geamurilor, distrugerea tâmplăriei, a încuietorilor etc.).

Distrugerea sau deteriorarea monumentelor istorice nu este limitată, din păcate, doar la imobilele abandonate. Se constată deteriorarea voită a clădirilor istorice prin aplicarea însemnelor tip graffiti: Tribunalul Județean și Bustul lui Nicolae Filipescu de pe str. Cuza-Vodă, Mausoleul Eroilor din Focșani.

Patrimoniul arheologic

Patrimoniul arheologic este elementul care definește vechimea şi originalitatea tradițiilor fiecărei comunități umane. Creația bunurilor culturale a fost și este cartea de vizită a fiecărei societăți umane, un loc al memoriei şi al istoriei, cu tradiții culturale acumulate de-a lungul deceniilor, secolelor sau mileniilor.

În activitatea de protejare a patrimoniului arheologic, considerăm că principala problemă o reprezintă cadrul legislativ incomplet și neclar privind utilizarea detectoarelor de metale, definirea și diferențierea descoperirilor arheologice intenționate și întâmplătoare, definite potrivit prevederilor art. 2, alin. 1, lit. f, g și k din OG nr. 43/2000:
f) prin descoperire arheologică se înțelege evidențierea, prin intermediul săpăturilor arheologice, a vestigiilor, obiectelor și urmelor manifestărilor umane, care constituie mărturii ale epocilor și civilizațiilor dispărute;
g) prin descoperire arheologică întâmplătoare se înțelege evidențierea de bunuri de patrimoniu arheologic ca urmare a acțiunii factorilor naturali sau a acțiunilor umane, altele decât cercetarea arheologică atestată;
k) prin zonă cu potențial arheologic evidențiat întâmplător se înțelege terenul în care existenta bunurilor de patrimoniu arheologic s-a evidențiat, în mod neprevăzut, ca urmare a:
1. acțiunilor umane, altele decât cercetarea arheologică atestată, cum ar fi: lucrări de construcții, lucrări de prospecțiuni geologice, inclusiv teledetecție, lucrări agricole, precum și alte tipuri de lucrări și cercetări efectuate subteran sau subacvatic;
2. acțiunilor factorilor naturali, cum ar fi: seisme, alunecări de teren, inundații, eroziunea solului și altele, și în cazul cărora este necesară o cercetare arheologică în vederea înregistrării și valorificării științifice a acestora.

Considerăm că descoperirile făcute în urma utilizării detectoarelor de metale trebuie reglementate drept intenționate, neputând fi considerate întâmplătoare întrucât utilizarea detectorului se face cu un scop precis, acela de a descoperi, de multe ori, patrimoniu arheologic valoros.

O altă problemă cauzată de neclaritatea definirii și diferențierii descoperirilor arheologice intenționate și întâmplătoare este aceea a recompensei financiare pentru bunurile descoperite întâmplător pe terenurile aflate în proprietate publică.

Potrivit Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, ”(4) Autorii descoperirilor întâmplătoare, care au predat, în condiţiile prevăzute la alin. (1), bunurile descoperite, au dreptul la o recompensă bănească de 30% din valoarea bunului, calculată în momentul acordării recompensei, iar, în cazul unor descoperiri arheologice de valoare excepţională, se poate acorda şi o bonificaţie suplimentară de până la 15% din valoarea bunului.” (art. 49, alin. 4).

Bunurile descoperite întâmplător pentru care se poate solicita această recompensă sunt definite la art. 46, alin. 1 din Legea nr. 182/2000: ”(1) Bunurile arheologice, epigrafice, numismatice, paleontologice sau geolitice, descoperite în cadrul unor cercetări sistematice cu scop arheologic ori geologic sau în cadrul unor cercetări arheologice de salvare ori având caracter preventiv, precum şi cele descoperite întâmplător prin lucrări de orice natură, efectuate în locuri care fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice, conform art. 136 alin. (3) din Constituţia României, republicată, intră în proprietate publică, potrivit dispoziţiilor legale.”.

În acest context, considerăm că descoperitorul bunurilor printr-un mijloc de teledetecție, în alt scop decât cercetarea arheologică autorizată, nu poate avea dreptul să solicite recompensa, descoperirea nefiind una întâmplătoare, ci intenționată, aspecte, însă, insuficient reglementate în legislația actuală.

Semnalăm faptul că, potrivit cadrului legal actual, direcțiile pentru cultură nu pot verifica activitatea posesorilor de detectoare de metale:
- Din cauza prevederilor privind protecția datelor personale, inspectoratele de poliție nu comunică adresele posesorilor de detectoare pentru ca direcțiile pentru cultură să desfășoare campanii de informare și conștientizare;
- Posesorii de detectoare nu au obligația unei informări prealabile a direcțiilor pentru cultură cu privire la locurile utilizării detectoarelor;
- Direcțiile pentru cultură pot sancționa intervențiile în siturile arheologice, dar nu pot verifica realitatea declarațiilor posesorilor de detectoare cu privire la locul descoperirii.

Având în vedere importanța istorică, spirituală, materială a patrimoniului descoperit prin utilizarea detectoarelor de metale, considerăm că modificarea și completarea cadrului legislativ în sensul verificării/controlului modului de utilizare a detectoarelor nu aduce atingere drepturilor persoanelor private, având în vedere că posesorii de detectoare intră în categoria persoanelor fizice autorizate în urma procedurii specifice. Chiar scopul folosirii detectoarelor este unul economic: cei mai mulți dintre posesorii de detectoare urmăresc obținerea profitului, fie prin recompensă, fie prin comercializarea bunurilor.

Considerăm că prin instituirea unor obligații legale posesorilor de detectoare de a încheia contracte cu arheologii autorizați, sub controlul și monitorizarea direcțiilor pentru cultură, cu obligația de a anunța în prealabil utilizarea detectorului într-o anumită zonă, pot fi prevenite intervențiile neautorizate în siturile arheologice și salvarea de la distrugere/dispariție a patrimoniului arheologic nedescoperit. O procedură asemănătoare este instituită în prezent pentru exploatările de agregate minerale din albiile râurilor, unde efectuarea supravegherii arheologice este impusă chiar și în situațiile în care exploatarea se face în afara zonei de protecție a siturilor arheologice.

Actul normativ de protejare a patrimoniului arheologic, respectiv OG nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, impune obligații și dispune sancțiuni doar în ceea ce privește deținerea, accesul și utilizarea detectoarelor de metale în siturile arheologice, astfel:
(10) Persoanele fizice și juridice care dețin și/sau comercializează detectoare de metale sunt obligate să obțină în prealabil autorizația inspectoratului de politie al județului respectiv, a Direcției Generale de Politie a Municipiului București, în a căror rază teritoriala își au domiciliul sau, după caz, sediul, și să se înregistreze la aceste autorități.” (art. 5, alin. 10);
(13) Accesul cu detectoare de metal și utilizarea lor în situri arheologice, în zonele de interes arheologic prioritar și în toate zonele cu patrimoniu arheologic reperat sunt permise numai pe baza autorizării prealabile emise de Ministerul Culturii și Cultelor.” (art. 5, alin. 13);
Accesul cu detectoare de metale sau utilizarea lor în zonele cu patrimoniu arheologic, fără autorizarea prealabilă prevăzută la art. 5 alin. (13), constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.” (art. 26);
(1) Vânzarea sau oferirea spre vânzare a detectoarelor de metale fără autorizația prevăzută la art. 5 alin. (10) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Detectoarele oferite spre vânzare în condițiile alin. (1) se confiscă.” (art. 27, alin. 1 și 2);
g) deținerea de detectoare de metale, fără autorizația prevăzută la art. 5 alin. (10), cu amendă de la 25.000 lei la 75.000 lei și confiscarea detectoarelor;
h) deținerea de detectoare de metale, fără avizul prevăzut la art. 5 alin. (12), cu amendă de la 25.000 lei la 75.000 lei și confiscarea detectoarelor;” (art. 28, alin. 1, lit. g și h).

Timbrul monumentelor istorice și contribuțiile la Fondul Cultural Național

În temeiul Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și al HG nr. 1502/2007 de aprobare a Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea are ca atribuție controlul respectării obligației de plată a timbrului monumentelor istorice. Conform art. 17, alin. 1 din H.G. 1502/2007, activitatea de control a respectării obligațiilor de plată vizează următoarele obiective:
- Verificarea legalității modului de calcul al contravalorii timbrului monumentelor istorice;
- Virarea integrală și la termen a sumelor datorate;
- Corelarea între sumele vărsate și cele datorate;
- Verificarea legalității modului de calcul al penalităților datorate pentru întârziere la virarea contravalorii timbrului monumentelor istorice;
- Utilizarea sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice în conformitate cu art. 12 din HG 1507/2007.

Prevederile legale sus-menționate impun ca direcțiile județene pentru cultură să desfășoare periodic acțiuni de control și să raporteze lunar rezultatele controlului desfășurat, sub aspectul numărului de operatori economici supuși controlului, al diferențelor constatate la calcularea și virarea sumelor datorate, al majorărilor de întârziere calculate, precum și al amenzilor aplicate în baza art. 55, alin. 1, lit. c din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Așadar, controlul obligației privind timbrul monumentelor istorice presupune o activitate de verificare a registrelor/actelor contabile efectuate de plătitorul timbrului monumentelor istorice sub aspectul corectitudinii sumelor datorate cu titlu de contravaloare a timbrului monumentelor istorice și/sau contravalorii penalităților de întârziere, precum și corelarea sumelor datorate cu cele virate.

Având în vedere că art. 57, alin.1 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice stipulează că inspectorii Ministerului Finanțelor Publice pot constata contravenții și aplica sancțiuni pe linia protejării monumentelor istorice, iar art. 55, alin. 1, lit. c din Legea 422/2001 califică drept contravenție nevirarea cuantumului timbrului monumentelor istorice, considerăm oportună realizarea unui protocol de colaborare între Ministerul Culturii și Ministerul Finanțelor Publice în temeiul căruia serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii să efectueze controalele pe linia obligațiilor de plată a timbrului monumentelor istorice împreună cu personalul din cadrul structurilor teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în baza unui plan comun de control la agenții economici cu obligații de plată a Timbrului Monumentelor Istorice.

Măsuri necesare protejării corespunzătoare a Patrimoniului cultural din județul Vrancea

În scopul protejării și promovării patrimoniului cultural național, considerăm necesare următoarele măsuri:
- Promovarea și aprobarea de către Colegiul Prefectural, cu sprijinul Instituției Prefectului, a ”Planului de măsuri pentru protejarea interinstituțională a Patrimoniului cultural național din județul Vrancea” în scopul îmbunătățirii contextului juridic și administrativ în care se desfășoară în prezent activitatea de protejare a patrimoniului
- Colaborarea interinstituțională în domeniul protejării monumentelor istorice este reglementată prin Legea nr. 422/2001, după cum urmează:
Autoritățile administrației publice centrale de specialitate, instituțiile de specialitate subordonate acestora și autoritățile administrației publice locale colaborează și răspund, după caz, de activitatea de protejare a monumentelor istorice.” (art. 7, alin. 3).
Autoritățile administrației publice centrale de specialitate și instituțiile din subordinea acestora, precum și autoritățile administrației publice locale cooperează cu proprietarii monumentelor istorice, persoane fizice sau juridice, cu deținătorii și administratorii acestora, precum și cu instituțiile publice și organizațiile neguvernamentale din domeniul protejării monumentelor istorice și îi sprijină în condițiile legii.” (art. 7, alin. 4).
Pentru realizarea inventarierii monumentelor istorice, autoritățile și instituțiile publice competente comunică serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, la solicitarea acestora, date privind situația juridică a imobilelor.
(1) În vederea protejării monumentelor istorice și a respectării prevederilor legale în acest domeniu autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții:
a) cooperează cu organismele de specialitate și cu instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protejării monumentelor istorice și asigură punerea în aplicare și respectarea deciziilor acestora;” (art. 45, alin. 1, lit. a).
- Colaborare cu Inspectoratul de Poliție al județului Vrancea, în vederea constatării îndeplinirii obligațiilor ce le revin proprietarilor/deținătorilor de bunuri culturale mobile clasate, persoane fizice sau juridice de drept privat, de a asigura cele mai bune condiții de păstrare, conservare și, după caz, de depozitare a bunurilor, prevenind orice degradare, deteriorare sau distrugere a acestora, de a asigura securitatea acestor bunuri, de a permite accesul specialiștilor din cadrul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în scopul constatării stării de conservare a acestor bunuri, obligații prevăzute de Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil.
- Acțiuni de promovare și punere în valoare a patrimoniului cultural mobil, în vederea asigurării accesului la cultură și a transmiterii acestui patrimoniu generațiilor viitoare, conform art. 2, alin. (4), (5) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, autorități ale administrației publice locale.
- Colaborarea în scopul verificării îndeplinirii obligațiilor de protejare de către proprietarii și administratorii monumentelor istorice (Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, Poliția Locală a municipiului Focșani, Inspectoratul de Poliție al județului Vrancea, Inspectoratul Județean în Construcții Vrancea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea, după caz): inspecții comune privind starea de conservare a bunurilor de patrimoniu, inspecții comune privind existența și conformitatea avizelor și autorizațiilor pentru intervențiile executate asupra monumentelor istorice și în zona de protecție a acestora etc;
- Colaborarea la nivel instituțional în scopul verificării îndeplinirii obligațiilor de plată a Timbrului Monumentelor Istorice și a contribuțiilor la Fondul Cultural Național (Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea);
- Colaborarea la nivel instituțional pentru implementarea de campanii de conștientizare și informare prin întâlniri cu posesorii de detectoare de metale (Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, Inspectoratul Județean de Poliție Vrancea, Muzeul Vrancei)
- Colaborarea la nivel instituțional în scopul susținerii unor propuneri instituționale comune de modificare a legislației din domeniul protejării patrimoniului;
- Colaborarea la nivel instituțional în scopul susținerii demersurilor Direcției Județene pentru Cultură Vrancea către autoritățile publice locale de implementare a măsurilor de aplicare a supraimpozitării prevăzută de Codul fiscal pentru clădirile monument istoric din intravilan aflate în stare de degradare/părăsite;
- Colaborarea la nivel instituțional în scopul includerii monumentelor istorice în itinerarele de patrulare a dispozitivelor de siguranță publică;
- Colaborarea la nivel instituțional în scopul susținerii juridice a acțiunilor în instanță în situația în care contravenientul nu respectă decizia agentului constatator de a readuce imobilul în situația anterioară, în cazul intervențiilor fără avizul prevăzut de Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

*) Prezentarea studiului ”Patrimoniul Cultural din județul Vrancea – Cercetări, rezultate, măsuri necesare de protejare corespunzătoare” în ședința Colegiului Prefectural din luna iunie 2019 poate fi consultată AICI.

În municipiul Adjud se găsesc 12 obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06340
Aşezarea de la Adjud, punct „Moviliţa” (Epoca bronzului, Cultura Monteoru, faza Ic 3)

VN-I-s-B-06341
Aşezarea de la Adjud, punct "Lutărie” (Epoca bronzului, Cultura Monteoru, faza Ic 3)

VN-I-s-B-06342
Aşezarea medievală de la Adjud, punct „Lutărie” (Sec. XVII, Epoca medievală)

VN-I-s-B-06343
Situl arheologic de la Adjud, punct „Islaz”

VN-I-s-B-06344
Situl arheologic de la Adjud (Epoca bronzului)
VN-I-m-B-06344.01 Aşezare (Epoca medievală)
VN-I-m-B-06344.02 Aşezare (Epoca bronzului, Cultura Monteoru, faza II b)
VN-I-m-B-06344.03 Aşezare (Epoca bronzului, Cultura Monteoru, faza II a)

VN-I-s-B-06345
Aşezare (Epoca bronzului, Cultura Monteoru)

VN-II-m-B-06493
Primăria (înc.sec. XX)
Str. Vasile Alecsandri 7

VN-III-m-B-06580
Placă comemorativă (1916-1918), 1921
Str. Libertăţii 15

VN-IV-m-B-06611
Monumentul Eroilor români şi ruşi (1916-1918), sec. XX
Str. Republicii 2 (Cimitir)

În comuna Andreiașu se găsesc 3 situri arheologice înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06346
Situl arheologic de la Andreiaşu
VN-I-m-B-06346.01 Aşezare (Epoca bronzului, Cultura Monteoru)
VN-I-m-B-06346.02 Aşezare (Eneolitic, Cultura Cucuteni)

În comuna Bălești se găsesc 4 obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06348
Situl arheologic de la Băleşti
Sat Bălești
VN-I-m-B-06348.01 Aşezare (Hallstatt, Cultura Basarabi)
VN-I-m-B-06348.02 Aşezare (Epoca bronzului)

VN-IV-m-B-06612
Monumentul Eroilor (1877-1878 şi 1916-1919), sec. XX
În centrul satului Bălești, în faţa dispensarului

În comuna Bârsești se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, dintre care 1 sit arheologic de importanță națională (grupa A) și monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică A
VN-I-s-A-06351
Necropolă tumulară de incineraţie (Sec. VI-V a. Chr., Hallstatt târziu, Cultura Ferigile-Bârseşti)
Sat Bârsești, "Lacul Dumbrăvii”
_____________________________________________________________________________

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06352
Aşezarea de la Bârseşti, punct „Gogoi” (Neolitic timpuriu, Cultura Starcevo-Criş)
Sat Bârsești

VN-I-s-B-06353
Aşezarea de la Bârseşti, punct „Podul Vâlcelei” (sec. II-III p. Chr., Cultura carpică)
Sat Bârsești

VN-I-s-B-06354
Aşezarea de la Bârseşti, punct „Varniţa” (sec. II-III p. Chr., Latène, Cultura carpică)
Sat Bârsești

VN-I-s-B-06394
Aşezare (Eneolitic, Cultura Cucuteni, faza AB)
Sat Topești, "Bahana”

VN-III-m-B-06581 (1904)
Monumentul comemorativ Ştefan cel Mare
Sat Bârsești, "Dumbrava”

VN-IV-m-B-06613
Monumentul Eroilor (1877-1878 şi 1916-1919), 1934
Sat Bârsești

În comuna Boghești se găsesc situri arheologice înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06356
Aşezare (Eneolitic, Cultura Cucuteni)
sat Bichești, "Dealul Pietroasa”

VN-I-s-B-06378
Situl arheologic de la Iugani (Sec. IV p. Chr., Epoca migraţiilor, Cultura Sântana de Mureş-Cerneahov)
Sat Iugani
VN-I-m-B-06378.01 Aşezare (Sec. IV p. Chr., Epoca migraţiilor, Cultura Sântana de Mureş-Cerneahov)
VN-I-m-B-06378.02 Necropolă (Sec. IV p. Chr., Epoca migraţiilor, Cultura Sântana de Mureş-Cerneahov)

În comuna Bolotești se găsesc situri arheologice înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06357
Necropolă tumulară (Epoca bronzului timpuriu, Cultura de stepă nord-vest pontică)
Sat Bolotești

VN-I-s-B-06391
Aşezare (Eneolitic, Cultura Cucuteni)
Sat Pietroasa, "Dealul Înalt”

În comuna Bordești se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, dintre care 2 sunt monumente de importanță națională (grupa A) și sunt monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică A
VN-II-m-A-06499
Biserica Adormirea Maicii Domnului (1698-1699)
Sat Bordești

VN-IV-s-A-06614
Cimitirul ostaşilor români şi germani (1916-1919), 1930-1932
Sat Bordești

_____________________________________________________________________________

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06359
Aşezarea de la Bordeşti (Eneolitic, Cultura Cucuteni)
Sat Bordești, "Gh. Asanache”

VN-I-s-B-06360
Aşezare (Epoca bronzului, Cultura Monteoru)
Sat Bordești

În comuna Chiojdeni se găsește obiectiv înscris în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monument de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-II-m-B-06502
Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril (sec. XVIII)
Sat Chiojdeni

În comuna Cîmpineanca se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-II-m-B-06510
Biserica Sf. Voievozi (sec. XVII)
sat Florești

VN-IV-m-B-06615
Monumentul Eroilor (1916-1918), 1927
Sat Cîmpineanca

VN-IV-m-B-06622
Monumentul Eroilor (1916 - 1918), 1927
Sat Florești

În comuna Cîmpuri se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-II-m-B-06500
Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva-Tei (1663)
sat Cîmpuri

VN-IV-m-B-06624
Casa lui Moş Ion Roată (sec. XIX)
Sat Gura Văii

În comuna Cîrligele se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06358
Situl arheologic de la Bonțeşti
Sat Bonțești, "La Fântâni”
VN-I-m-B-06358.01 Aşezare (Sec. II-III p. Chr., Latène, Cultura carpică)
VN-I-m-B-06358.02 Aşezare (Eneolitic, Cultura Cucuteni)

VN-II-m-B-06498
Biserica Sf. Voievozi (sf. sec. XVII-înc. sec. XVIII)
Sat Bonțești

VN-II-a-B-20832
Schitul Dălhăuţi (sec. XIX)
Sat Dălhăuți
VN-II-m-B-20832.01 Biserica de lemn Sf. Arhangheli (1810)
VN-II-m-B-20832.02 Biserica Izvorul Tămăduirii (1828)
VN-II-m-B-20832.03 Biserica Sf. Împăraţi (1840-1850)

VN-IV-m-B-06616
Troiţa Eroilor (1916-1918), 1933
Sat Cîrligele, "Răspântie"

În comuna Corbița se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, dintre care 3 sunt monumente de importanță națională (grupa A) și este monument de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică A
VN-II-a-A-06513
Ansamblul bisericii Adormirea Maicii Domnului (1760)
sat Lărgășeni
VN-II-m-A-06513.01 Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului (1760)
VN-II-m-A-06513.02 Turn clopotniţă (1760)
_____________________________________________________________________________

Grupa valorică B
VN-IV-m-B-06648
Monumentul Eroilor (1916-1919), 1926
Sat Rădăcinești

În comuna Cotești se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, dintre care 3 sunt monumente de importanță națională (grupa A) și este monument de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică A
VN-II-a-A-06504
Mănăstirea Coteşti (1720)
Sat Cotești
VN-II-m-A-06504.01 Biserica Sf. Treime (1720)
VN-II-m-A-06504.02 Turn clopotniţă (1720)
_____________________________________________________________________________

Grupa valorică B
VN-II-m-B-06505
Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului (sec. XVII)
Sat Cotești, Cimitir

În comuna Dumbrăveni se găsesc 18 obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, dintre care 9 sunt monumente de importanță națională (grupa A) și sunt monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică A
VN-I-s-A-06363
Aşezarea de la Cândeşti, punct "Coasta Rublei” (Neolitic timpuriu, Cultura Starcevo-Criş)
sat Cândești

VN-I-s-A-06364
Aşezarea de la Cândeşti, punct „Curături” (Eneolitic, Cultura Boian, faza Giuleşti)
sat Cândești

VN-I-s-A-06365
Aşezarea de la Cândeşti (Eneolitic, Cultura Cucuteni, faza A)
sat Cândești

VN-I-s-A-06366
Situl arheologic de la Cândeşti, punct „Cetăţuia”
sat Cândești
VN-I-m-A-06366.01 Aşezare (Sec. II a. Chr. - sec. I p. Chr., Latène, Cultura geto - dacică)
VN-I-m-A-06366.02 Fortificaţie (Epoca bronzului, Cultura Monteoru)

VN-I-s-A-06367
Situl arheologic de la Cândeşti, punct „Corbu” (Epoca bronzului, Cultura Monteoru)
sat Cândești
VN-I-m-A-06367.01 Aşezare (Epoca bronzului, Cultura Monteoru)
VN-I-m-A-06367.02 Necropolă (Epoca bronzului, Cultura Monteoru)
_____________________________________________________________________________

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06372
Situl arheologic de la Dragosloveni, punct „Plainos”
Sat Dragosloveni
VN-I-m-B-06372.01 Aşezare (Epoca bronzului, Cultura Monteoru)
VN-I-m-B-06372.02 Aşezare (Eneolitic, Cultura Cucuteni, faza A)
 
VN-I-s-B-06373
Situl arheologic de la Dumbrăveni, punct „Movila Mare”
Sat Dumbrăveni
VN-I-m-B-06373.01 Aşezare (Epoca bronzului, Cultura Monteoru)
VN-I-m-B-06373.02 Aşezare (Eneolitic, Cultura Cucuteni)

VN-II-m-B-06501
Biserica Naşterea Maicii Domnului a fostului Schit Recea (1802-1804)
Sat Cândești, Str. Mănăstirea Recea 4

VN-III-m-B-06582
Statuia generalissimului Alexandr Suvorov (înc. sec. XX)
Sat Dumbrăveni, str. Duiliu Zamfirescu 95

VN-IV-m-B-06618
Casa lui Alexandru Vlahuţă (sec. XIX)
Sat Dragosloveni, Str. Alexandru Vlahuță 3

În comuna Dumitrești se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-IV-m-B-06621
Monumentul Eroilor (1877-1878), 1909
Sat Dumitrești

VN-IV-m-B-06644
Troiţa Eroilor (1916-1919), 1936
Sat Poienița

În comuna Fitionești se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, dintre care 4 sunt monumente de importanță națională (grupa A) și sunt monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică A
VN-I-s-A-06380
Situl arheologic de la Mănăstioara, punct „Cetăţuia” (Eneolitic)
Sat Mănăstioara
VN-I-m-A-06380.01 Aşezare (Eneolitic, Cultura Cucuteni)
VN-I-m-A-06380.02 Aşezare (Eneolitic, Cultura Gumelniţa, faza A1)

VN-II-m-A-06517
Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” (sec. XVIII)
Sat Mănăstioara
_____________________________________________________________________________

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06376
Situl arheologic de la Fitioneşti, punct „Măriuţa Petre”
Sat Fitioneşti
VN-I-m-B-06376.01 Aşezare (Epoca bronzului târziu, Cultura Nouă)
VN-I-m-B-06376.02 Aşezare (Epoca bronzului, Cultura Monteoru)
VN-I-m-B-06376.03 Aşezare (Eneolitic, Cultura Cucuteni, fazele A, B)

În municipiul Focșani se găsesc 128 de obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, dintre care 15 sunt monumente de importanță națională (grupa A) și 113 sunt monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică A
VN-II-m-A-06402
Biserica Naşterea Maicii Domnului-Săpunaru (1783)
Str. Simion Bărnuţiu 1

VN-II-m-A-06411
Biserica Sf. Nicolae-Vechi (1713-1716)
Str. Coteşti 1

VN-II-m-A-06417
Tribunalul judeţean (1909)
Str. Cuza Vodă 8

VN-II-m-A-06419
Pichetul de Graniţă nr. 45 şi Vama Veche (sec. XVIII)
Str. Cuza Vodă 21 (Muzeul Unirii)

VN-II-m-A-06443
Banca Naţională (1926)
Str. Mihail Kogălniceanu 1 (Curtea de Conturi)

VN-II-a-A-06447
Ansamblul bisericii Proorocul Samuil, fosta mănăstire Roman (1756-1789)
Str. Mare a Unirii 28
VN-II-m-A-06447.01 Biserica Proorocul Samuil (1756)
VN-II-m-A-06447.02 Zid de incintă (1789)

VN-II-m-A-06454
Biserica Sf. Nicolae-Nou (1732)
Str. Popa Şapcă 7

VN-II-m-A-06461
Clădirea Prefecturii (1913-1926)
Str. Republicii 71

VN-II-m-A-06462
Teatrul Maior Gh. Pastia (1909-1913)
Str. Republicii 73

VN-II-a-A-06485
Ansamblul bisericii Sf. Împăraţi Constantin şi Elena
Bd. Unirii 22
VN-II-m-A-06485.01 Biserica Sf. Împăraţi Constantin şi Elena (1815)
VN-II-m-A-06485.02 Zid de incintă (sec. XVIII)

VN-II-m-A-06489
Biserica Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (1660-1664)
Piaţa Unirii
_____________________________________________________________________________

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06339
Aşezarea de la Focşani, punct "Bariera Coteşti" (Neolitic timpuriu, Cultura Starcevo-Criş)

VN-II-m-B-06405
Casă de rugăciune (sec. XIX)
Str. Argeş 42

VN-II-m-B-06400
Casă (1928)
Str. Avântului 11

VN-II-m-B-06401
Casă (sf. sec. XIX)
Str. Nicolae Bălcescu 22 (Grădiniță)

VN-II-m-B-06403
Casa Zaharia (sec. XIX)
Str. Simion Bărnuţiu 13

VN-II-m-B-06404
Colegiul Unirea-corp A şi corp B Casa Directorului (mijl. sec. XIX)
Str. Cezar Bolliac 15

VN-II-m-B-06406
Casa Sclavone (sec. XIX)
Str. Cernei 10

VN-II-m-B-06407
Casa colonel Albu (1894)
Str. Cernei 22

VN-II-m-B-06408
Casă (înc. sec. XX)
Str. Cernei 27-29

VN-II-m-B-06409
Casă (înc. sec. XX)
Str. Cernei 35

VN-II-m-B-06410
Casa Huianu (1914)
Str. Comisia Centrală 11 (Restaurant)

VN-II-m-B-06412
Şcoala comercială (înc. sec. XX)
Str. Coteşti 17

VN-II-m-B-06413
Biserica armenească Sf. Gheorghe (1789)
Str. Coteşti 22

VN-II-m-B-06414
Casa Gr. Giurgea (1904)
Str. Coteşti 25

VN-II-m-B-06415
Casa Macridescu (1892)
Str. Cuza Vodă 4

VN-II-m-B-06416
Casa Macridescu (sf. sec. XIX)
Str. Cuza Vodă 6

VN-II-m-B-06418
Casa Gorciu (sf. sec. XIX)
Str. Cuza Vodă 18

VN-II-m-B-06420
Casa Tatovici (sf. sec. XIX)
Str. Cuza Vodă 35 (Muzeul Vrancei-Secția de Științe ale Naturii)

VN-II-m-B-06421
Casa Leon Cracalia (sec. XIX)
Str. Cuza Vodă 41

VN-II-m-B-06422
Casa Stănescu (1893)
Str. Cuza Vodă 43 (Direcția de Asistență Socială și Poliția Locală Focșani)

VN-II-m-B-06423
Şcoala Rarincescu (1838-1845)
Str. Cuza Vodă 46 (Colegiul Al. I. Cuza)

VN-II-m-B-06424
Liceul Alexandru Ioan Cuza-corp A (1930-1931)
Str. Cuza Vodă 47 (Colegiul Al. I. Cuza)

VN-II-m-B-06425
Casă (înc. sec. XX)
Str. Cuza Vodă 49 (Restaurant)

VN-II-m-B-06426
Casa Apostoleanu (1873)
Str. Cuza Vodă 50

VN-II-m-B-06427
Biserica Sf. Dumitru (1696-1700)
Str. Eroilor 4

VN-II-m-B-06428
Biserica Intrarea Maicii Domnului în Biserică-Ovidenia (sf. sec. XVIII)
Str. Făgăraş 3

VN-II-m-B-06429
Biserica Sf. Voievozi (1744-1746)
Str. Garofiţei 7

VN-II-m-B-06430
Casa Alaci (fost pension), sec. XIX
Bd. Gării 1 (Muzeul Vrancei-Secția de Istorie și Arheologie)

VN-II-m-B-06431
Casa Ştefănescu (1930)
Bd. Gării 5

VN-II-m-B-06432
Casa Ibrăileanu, corp C1a (sec. XIX)
Bd. Gării 6 (Pensiune)

VN-II-m-B-06433
Casa Damian (1904)
Bd. Gării 8

VN-II-m-B-06434
Casa Longinescu (sec. XVIII)
Bd. Gării 10

VN-II-m-B-06435
Casa Cristoff Garabet (Tănăsescu), 1880
Bd. Gării 12

VN-II-m-B-06436
Casa Cristache Solomon (înc. sec. XX)
Bd. Gării 22

VN-II-m-B-06437
Biserica Sf. Nicolae (sf. sec. XVIII)
Str. Ghioceilor 9

VN-II-m-B-06438
Casă (înc. sec. XX)
Str. Greva de la Griviţa 24

VN-II-a-B-06439
Ansamblul bisericii Sf. Gheorghe-Nord (sec. XIX)
Bd. Independenţei 20
VN-II-m-B-06439.01 Biserica Sf. Gheorghe-Nord (1819)
VN-II-m-B-06439.02 Clopotniţă (1839)

VN-II-m-B-06440
Biserica Sf. Apostoli de la Ocol (1850)
Bd. Independenţei 46

VN-II-m-B-06442
Casa Gheorghe Botez (sec. XIX)
Str. Ana Ipătescu 12

VN-II-m-B-06444
Casa Blum (sec. XIX)
Str. Mihail Kogălniceanu 7

VN-II-m-B-06445
Fosta Cameră de comerţ (sec. XIX)
Str. Mihail Kogălniceanu 12

VN-II-m-B-06446
Casa dr. Blum (sf. sec. XIX)
Str. Mihail Kogălniceanu 13 (Biblioteca Județeană Vrancea-Sediul central)

VN-II-a-B-06449
Ansamblul bisericii Sf. Voievozi-Stamatineşti (sec. XVIII)
Str. Moldova 5
VN-II-m-B-06449.01 Biserica Sf. Voievozi-Stamatineşti (1789 - 1798)
VN-II-m-B-06449.02 Zid de incintă (sec. XVIII)

VN-II-m-B-06450
Casă (sf. sec. XIX)
Str. aviator Muntenescu 30

VN-II-m-B-06451
Casa I. Brătilă (1901)
Str. Oituz 62

VN-II-m-B-06452
Biserica Intrarea Maicii Domnului în Biserică (1687)
Str. Ovidenia 11

VN-II-m-B-06453
Biserica Adormirea Maicii Domnului-Donie (1708-1712)
Str. maior Gheorghe Pastia 6

VN-II-m-B-06455
Casa baron Capri (sf. sec. XIX)
Bd. Republicii 8 (Muzeul Vrancei-Sediul central)

VN-II-m-B-06456
Şcolile Armeneşti (sf. sec. XVIII)
Str. Republicii 3A-3B (Spațiu comercial)

VN-II-m-B-06457
Casa Ferhat (sec. XIX)
Str. Republicii 9 (Spațiu comercial)

VN-II-m-B-06463
Casa dr. Boiu (sf. sec. XIX)
Str. Republicii 11

VN-II-m-B-06458
Casa Honig Moritz-Georgescu (1895)
Str. Republicii 12

VN-II-m-B-06459
Casă (sec. XIX)
Str. Republicii 14 (Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea)

VN-II-m-B-06460
Casă (înc. sec. XX)
Str. Republicii 16 (Sediu societate comercială)

VN-II-m-B-06464
Biserica Adormirea Maicii Domnului (1760-1770)
Str. Rodnei 3

VN-II-m-B-06465
Tăbăcăria Tăchiţă Nistor (1896)
Str. Rodnei 12

VN-II-m-B-06466
Casă (sec. XIX)
Str. maior Sava 4B (Biblioteca Județeană Vrancea-Sala de lectură)

VN-II-m-B-06467
Casa Găgiulescu (1889)
Str. maior Sava 10

VN-II-m-B-06468
Casa colonel Patriciu (sf. sec. XIX)
Str. maior Sava 17

VN-II-m-B-06469
Casa Puşcă
Str. maior Şonţu 25

VN-II-m-B-06470
Casa Tomescu (Schmoll), sec. XIX
Str. Ştefan cel Mare 18

VN-II-m-B-06471
Casa Brăileanu (1889)
Str. Ştefan cel Mare 21 (Parking SA Focșani)

VN-II-m-B-06472
Casa Chiriţescu (sec. XIX)
Str. Ştefan cel Mare 27

VN-II-m-B-06473
Casa Eliade Holban (1928)
Str. Ştefan cel Mare 35

VN-II-m-B-06474
Casă (înc. sec. XX)
Str. Ştefan cel Mare 37

VN-II-m-B-06477
Casa Giurgea (înc. sec. XX)
Str. Tăbăcari 3 (Restaurant)

VN-II-m-B-06476
Pivnița casei Nistor (sec. XIX)
Str. Tăbăcari 40

VN-II-m-B-06479
Biserica Sf. Spiridon (1820-1826)
Str. Tăbăcari 41

VN-II-m-B-06480
Casă (înc. sec. XX)
Str. Tătulescu 15

VN-II-m-B-06478
Casă (sec. XIX)
Str. Tăbăcari 5A-5B

VN-II-m-B-06481
Casă (sec. XIX)
Str. Timiş 4

VN-II-m-B-06482
Casa dr. Saideman (1914)
Str. Nicolae Titulescu 1 (Sediul Direcției pentru Cultură Vrancea)

VN-II-m-B-06483
Casă (înc. sec. XX)
Str. Nicolae Titulescu 6

VN-II-m-B-06484
Casă (sf. sec. XIX)
Str. Nicolae Titulescu 12 (Biblioteca Județeană Vrancea-Secția pentru copii)

VN-II-m-B-06486
Biserica Adormirea Maicii Domnului-Precista (1709-1716)
Bd. Unirii 42

VN-II-a-B-06487
Ansamblul Piaţa Unirii
Piața Unirii

VN-II-m-B-06488
Ateneul Popular (1927)
Piaţa Unirii

VN-II-m-B-06490
Biserica Sf. Gheorghe-Sud (sec. XVIII)
Str. Vâlcele 17 (Cimitir Sudic)

VN-II-m-B-06492
Vila Cicinetta (înc. sec. XX)
Str. Duiliu Zamfirescu 6

VN-II-m-B-06491
Biserica Sf. Nicolae-Stroe (1839)
Str. Duiliu Zamfirescu 13

VN-III-m-B-06572
Placă comemorativă Societatea Studenţilor Putneni (1921)
Str. Bolliac Cezar 15 (Colegiul Unirea)

VN-III-m-B-06573
Monumentul Eroilor Regimentului 10 Dorobanţi (1914)
Bd. Bucureşti (UM 01270)

VN-III-m-B-06574
Monumentul Eroilor Regimentului 11 Artilerie (1927)
Bd. Bucureşti (Mausoleul Eroilor)

VN-III-m-B-06577
Statuia Independenţei (1916)
Bd. Dimitrie Cantemir 15 (Tribunalul vechi)

VN-III-m-B-06575
Bustul lui Nicolae Filipescu (1928)
Str. Cuza Vodă 35 (Parc Muzeul de Științe ale Naturii)

VN-III-m-B-06576
Bustul lui Gh.Rarincescu (1911)
Str. Cuza Vodă 46 (Școala Rarincescu a Colegiului Cuza)

VN-III-m-B-06578
Bustul lui Petre Liciu (1913)
Str. Republicii 77 (Teatrul Maior Gh. Pastia)

VN-III-m-B-06579â
Monumentul Unirii (1974)
Piața Unirii

VN-IV-s-B-06589
Cimitir evreiesc (sec. XIX)
DJ Focșani-Petrești

VN-IV-s-B-06590
Cimitir evreiesc (sec. XIX)
Str. Nicolae Bălcescu 18

VN-IV-m-B-06591
Casa lui Anghel Saligny (sf. sec. XIX)
Str. Simion Bărnuţiu 9 (Restaurant)

VN-IV-m-B-06592
Mausoleul Eroilor (1916-1919), 1926
Bd. Bucureşti

VN-IV-m-B-06595
Basorelief (1939)
Str. Mărăşeşti 70 (Cimitir Nordic)

VN-IV-m-B-06596
Basorelief Gh. C. Longinescu (1934)
Str. Mărăşeşti 70 (Cimitir Nordic)

VN-IV-m-B-06597
Basorelief Zamfir I. Gheorghiu (1900)
Str. Mărăşeşti 70 (Cimitir Nordic)

VN-IV-m-B-06598
Basorelief maior Lazăr Nicolescu-Voitineanu (1905)
Str. Mărăşeşti 70 (Cimitir Nordic)

VN-IV-m-B-06599
Basorelief Elena Cardaş (1903)
Str. Mărăşeşti 70 (Cimitir Nordic)

VN-IV-m-B-06600
Bustul lui D. Nicolaidi (1909)
Str. Mărăşeşti 70 (Cimitir Nordic)

VN-IV-m-B-06602
Bustul inspectorului de artilerie Mihai Pastia (sf. sec. XIX)
Str. Mărăşeşti 70 (Cimitir Nordic)

VN-IV-m-B-06603
Basorelief Zoe şi Dumitru Bengescu (1915)
Str. Mărăşeşti 70 (Cimitir Nordic)

VN-IV-m-B-06604
Basorelief general Raşcu (înc. sec. XX)
Str. Mărăşeşti 70 (Cimitir Nordic)

VN-IV-s-B-06605
Cimitirul Eroilor români (1916-1919), 1901
Str. Mărăşeşti 70 (Cimitir Nordic)

VN-IV-s-B-06606
Cimitirul ostaşilor români, ruşi, germani, austrieci şi unguri (1916 - 1919), 1931-1932
Str. Răsăritului 37 (Cimitir Mina-Bahne)

VN-IV-m-B-06594
Bornă de hotar (1931)
Piața Unirii

VN-IV-m-B-06607
Bustul dr. N. Eliean (1918)
Str. Vâlcele 17 (Cimitir Sudic)

VN-IV-m-B-06608
Bustul Mariei Georgescu (1921)
Str. Vâlcele 17 (Cimitir Sudic)

VN-IV-m-B-06609
Cavoul Perieţeanu (sec. XIX)
Str. Vâlcele 17 (Cimitir Sudic)

VN-IV-m-B-06610
Cavoul Simionescu-Râmniceanu (1899)
Str. Vâlcele 17 (Cimitir Sudic)

VN-IV-m-B-21172
Monumentul funerar maior Gheorghe Pastia (1910, 1929)
Str. Vâlcele 17 (Cimitir Sudic)

În comuna Gugești se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06377
Situl arheologic de la Gugeşti
Sat Gugești
VN-I-m-B-06377.01 Aşezare (Sec. X, Epoca medievală timpurie)
VN-I-m-B-06377.02 Aşezare (Sec. IV p. Chr., Epoca romană)
VN-I-m-B-06377.03 Aşezare (Epoca bronzului, Cultura Monteoru)

VN-I-s-B-06387
Situl arheologic de la Oreavu
Sat Oreavu
VN-I-m-B-06387.01 Aşezare (Neolitic, Cultura Boian)
VN-I-m-B-06387.02 Aşezare (Neolitic, Cultura ceramicii liniare)

VN-II-m-B-06511
Biserica de lemn Sf. Voievozi (1879)
Sat. Gugești, str. Unirii 116

VN-IV-m-B-06623
Monumentul Eroilor (1916-1918), 1930
Sat. Gugești, str. Unirii 116

În comuna Homocea se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06379
Situl arheologic de la Lespezi, punct „Dealul Bisericii”
Sat Lespezi
VN-I-m-B-06379.01 Aşezare (Sec. VIII-IX, Epoca medievală timpurie)
VN-I-m-B-06379.02 Aşezare (Eneolitic, Cultura Cucuteni, faza A)

VN-II-m-B-06515
Biserica Naşterea Maicii Domnului (1809)
Sat Lespezi

VN-IV-m-B-06628
Monumentul Eroilor (1916-1918), 1932
Sat Lespezi

În comuna Jariștea se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06390
Aşezare (Latène III, Cultura geto-dacică)
Sat Pădureni

VN-II-m-B-21099
Biserica de lemn Sfânta Treime, Schitul Buluc
Comuna Jariștea

În comuna Jitia se găsește obiectiv înscris în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monument de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-IV-m-B-06626
Monumentul Eroilor (1916-1918), 1934

În comuna Măicănești se găsește obiectiv înscris în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monument de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-IV-m-B-06629
Monumentul Eroilor (1877-1878), 1912

În orașul Mărășești se găsesc 11 obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, dintre care sunt monumente de importanță națională (grupa A) și sunt monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică A

VN-III-m-A-06586
Statuia Victoriei (1934)
Tişiţa

VN-IV-m-A-06631
Mausoleul Eroilor (1916-1919), 1923-1938
Şos. Naţională 223
_____________________________________________________________________________

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06389
Situl arheologic de la Pădureni
Sat Pădureni
VN-I-m-B-06389.01 Aşezare (Latène, Cultura carpică)
VN-I-m-B-06389.02 Aşezare (Hallstatt)
VN-I-m-B-06389.03 Aşezare (Epoca bronzului, Cultura Monteoru)
VN-I-m-B-06389.04 Necropolă (Epoca bronzului, Cultura Monteoru)

VN-II-m-B-06518
Gara Mărăşeşti (mijl.sec. XIX)
Str. Doinei 1

VN-III-m-B-06583
Bustul lui Alexandru Ioan Cuza (1908)
Str. Republicii, Parcul Al. I. Cuza

VN-III-m-B-06584
Monumentul Eroilor Regimentului 10 Dorobanţi (1909)
Str. Republicii 74, în curtea Liceului Mărăşeşti

VN-IV-m-B-06630
Bustul subl. Gabriel Pruncu (1927)
Str. Doinei

În comuna Mera se găsesc 5 obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015monumente de importanță națională (grupa A):

Grupa valorică A

VN-II-a-A-06519
Fosta mănăstire Mera (1685)
Sat/comună Mera
VN-II-m-A-06519.01 Biserica Sf. Împăraţi (1685)
VN-II-m-A-06519.02 Clădiri anexe (1685)
VN-II-m-A-06519.03 Turn clopotniţă (1685)
VN-II-m-A-06519.04 Zid de incintă (1685)

În comuna Milcovul se găsește obiectiv înscris în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monument de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-II-m-B-06520
Biserica Sf. Ecaterina (mijl. sec. XIX)
Sat Milcovul

În comuna Movilița se găsesc 2 obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015monumente de importanță națională (grupa A):

Grupa valorică A

VN-II-m-A-06503
Biserica de lemn Sf. Ioan Botezătorul (sec. XVII)
Sat Chițcani

VN-II-m-A-06545
Beciul Domnesc (sec. XVIII)
Valea Cerbului

În comuna Nănești se găsesc situri arheologice înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06384
Situl arheologic de la Năneşti, punct „Gorgan”
Sat Năneşti
VN-I-m-B-06384.01 Aşezare (Epoca medievală)
VN-I-m-B-06384.02 Aşezare (Epoca medievală timpurie)
VN-I-m-B-06384.03 Aşezare (Hallstatt)
VN-I-m-B-06384.04 Aşezare (Eneolitic, Cultura Cucuteni, fazele A, B)

În comuna Năruja se găsește obiectiv înscris în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monument de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-II-m-B-06523
Biserica Cuvioasa Paraschiva (1788)
Sat Năruja

În comuna Negrilești se găsesc 3 situri arheologice înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06385
Situl arheologic de la Negrileşti
Sat Negrileşti
VN-I-m-B-06385.01 Aşezare (Epoca bronzului, Cultura Monteoru)
VN-I-m-B-06385.02 Aşezare (Neolitic, Cultura Boian, faza Giuleşti)

În comuna Nereju se găsește obiectiv înscris în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monument de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-IV-m-B-06633
Monumentul Eroilor (1916-1918), 1940
Sat Nereju, în incinta bisericii

În comuna Nistorești se găsesc 5 obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, dintre care sunt monumente de importanță națională (grupa A) și sunt monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică A

VN-II-a-A-06562
Schitul Valea Neagră (1755-1757)
Sat Valea Neagră
VN-II-m-A-06562.01 Biserica Adormirea Maicii Domnului (1755-1757)
VN-II-m-A-06562.02 Turn clopotniţă (1755-1757)
_____________________________________________________________________________

Grupa valorică B
VN-II-m-B-06524
Biserica de lemn Sf. Nicolae (sec. XVIII)
Sat Nistorești

VN-II-m-B-06552
Biserica de lemn Sf. Voievozi (sec. XVIII)
Sat Vetrești

În comuna Obrejița se găsește obiectiv înscris în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monument de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-IV-m-B-06634
Monumentul Eroilor (1916-1918), 1938
Sat Obrejița, str. Bisericii 562, în incinta bisericii Sf. Dumitru

În orașul Odobești se găsesc 27 de obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, dintre care sunt monumente de importanță națională (grupa A) și 20 sunt monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică A

VN-II-m-A-06525
Beciul domnesc (sec. XVI)
Str. Beciul Domnesc 8

VN-II-m-A-20956
Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel-Cazaclii (1777)
Str. Cazaclii 37

VN-II-a-A-06537
Ansamblul bisericii Sfânta Cruce (sec. XVIII)
Oraș Odobești, Str. Ştefan cel Mare 38
VN-II-m-A-06537.01 Biserica Sfânta Cruce (sec. XVIII)
VN-II-m-A-06537.02 Turn clopotniţă (sec. XVIII)
VN-II-m-A-06537.03 Zid de incintă (sec. XVIII)

VN-II-m-A-06540
Biserica Naşterea Maicii Domnului (1732)
Str. Tudor Vladimirescu 5
_____________________________________________________________________________

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06386
Situl arheologic de la Odobeşti, punctele „Cetăţuia” şi „Antoniu”
VN-I-m-B-06386.01 Necropolă (sec. XIII-XVI, Epoca medievală)
VN-I-m-B-06386.02 Necropolă (Hallstatt)
VN-I-m-B-06386.03 Aşezare fortificată (Epoca bronzului, Cultura Monteoru)
VN-I-m-B-06386.04 Necropolă (Epoca bronzului, Cultura Monteoru)

VN-II-m-B-06530
Gara Odobeşti (1893)
Str. Caporal Diea 15

VN-II-m-B-06527
Şcoală cu două corpuri (sf. sec. XIX)
Str. Dobrogeanu Gherea Constantin 1

VN-II-m-B-06529
Beciurile Bahamat (sec. XIX)
Str. Fundătura Cetăţuia 5

VN-II-m-B-06531
Casa Gaicu (înc. sec. XX)
Str. Nicolae Iorga 11A

VN-II-m-B-06532
Casa Apostu (1901)
Str. Libertăţii 51

VN-II-m-B-06533
Primăria Odobeşti (1900)
Str. Libertăţii 113

VN-II-m-B-06534
Casa dr. Georgescu (sf. sec. XIX)
Str. Libertăţii 124 (Casa de Cultură și Biblioteca)

VN-II-m-B-06535
Casa Cureţeanu (sf. sec. XIX)
Str. Smârdan 87

VN-II-m-B-06536
Casa Pogorevici (înc.sec. XX)
Str. Ştefan cel Mare 59A

VN-II-m-B-06539
Casa Vianu (înc.sec. XX)
Str. Ştefan cel Mare 65

VN-II-m-B-06541
Biserica Ovidenia (1670-1680, rep. 1820)
Str. Alexandru Vlahuţă 3

VN-IV-m-B-06636
Monumentul Eroilor (1916-1918), 1921
Parcul Civic

VN-IV-m-B-06635
Monumentul Eroilor (1916-1918), 1934
Str. Libertății 340

VN-IV-s-B-06637
Cimitir evreiesc (sec. XIX)
Str. Ştefan cel Mare 8

VN-IV-m-B-06638
Monumentul Eroilor Regimentului 10 Putna căzuţi în 1913 (1914)
Str. Ştefan cel Mare 44

În orașul Panciu se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-II-m-B-06543
Beciul Vlădoianu (sec. XIX)
Pe drumul spre Schitul Brazi

VN-II-m-B-06544
Beciul Marin Ştefan (sec. XIX)
Pe drumul spre Moviliţa

VN-II-m-B-06546
Paraclisul schitului Brazi (sec. XVIII)
Pe partea dreaptă a pârâului Hăulita

VN-II-m-B-06547
Casa Nicolae Milea (înc. sec. XX)
Str. Cuza Vodă 15

VN-II-m-B-06548
Gard de fier (casa Gâtză), sec. XIX-XX
Str. Nicolae Titulescu

VN-II-m-B-06549
Casa Sergiu Seferovici (1936)
Str. Porumbescu Ciprian 22

VN-IV-s-B-06639
Cimitir evreiesc (sec. XIX)
Pe drumul spre Haret

VN-IV-m-B-06640
Monumentul Eroilor (1916-1918), 1928
Str. Nicolae Titulescu

În comuna Păulești se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-II-m-B-06550
Biserica de lemn Sf. Nicolae (1791)
Sat Păulești

VN-IV-m-B-06625
Troiţa Eroilor (1916-1918), 1937
Sat Hăulișca

VN-IV-m-B-06641
Monumentul Eroilor (1877-1878), 1927
Sat Păulești

În comuna Păunești se găsește obiectiv înscris în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monument de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-IV-m-B-06642
Monumentul Eroilor (1877-1878), 1909
Sat Păunești

În comuna Ploscuțeni se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-II-m-B-06553
Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel a mănăstirii (1882-1891)
Mănăstirea Sihastru

VN-IV-m-B-06643
Bustul N. Ifrim (1920)
Mănăstirea Sihastru

În comuna Popești se găsește obiectiv înscris în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monument de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-IV-m-B-06645
Monumentul Eroilor (1916-1918), 1938
Sat Popești

În comuna Pufești se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, dintre care este monument de importanță națională (grupa A) și sunt monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică A

VN-II-m-A-06508
Biserica Adormirea Maicii Domnului (1661-1667)
Sat Domnești
_____________________________________________________________________________

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06370
Aşezarea de la Domneşti, punct „Cetăţuia” (Eneolitic, Cultura Cucuteni, faza A)
Sat Domnești

VN-I-s-B-06371
Aşezarea de la Domneşti, punct „la Brazi” (Eneolitic, Cultura Cucuteni)
Sat Domnești

VN-IV-m-B-06617
Monumentul Eroilor (1916-1918), 1928
Sat Domnești

În comuna Răcoasa se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, dintre care este monument de importanță națională (grupa A) și sunt monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică A

VN-IV-m-A-06632
Mausoleul Eroilor (1916-1919), 1928
Sat Mărăști
_____________________________________________________________________________

Grupa valorică B
VN-II-m-B-06555
Biserica de lemn Sf. Voievozi (1807)
Sat Răcoasa

VN-III-m-B-06585
Bustul generalului Alexandru Averescu (1928)
Sat Mărăști, Mausoleul Eroilor

VN-III-m-B-06587
Monumentul frăţiei de arme româno-franceze (1916-1919), 1930
Sat Varnița

VN-IV-m-B-06647
Monumentul Eroilor Regimentului 2 Grăniceri (1877-1878), 1916
Sat Răcoasa

În comuna Răstoaca se găsește obiectiv înscris în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monument de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-IV-m-B-06649
Monumentul Eroilor (1877-1878 şi 1916-1919), 1927
Sat Răstoaca, Str. Brăilei

În comuna Ruginești se găsesc 13 obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, dintre care 11 sunt monumente de importanță națională (grupa A) și sunt monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică A

VN-I-s-A-06347
Situl arheologic de la Angheleşti
Sat Angheleşti
VN-I-m-A-06347.01 Aşezare (Epoca bronzului)
VN-I-m-A-06347.02 Aşezare fortificată (Eneolitic)

VN-I-s-A-06395
Aşezare (Eneolitic, Cultura Cucuteni)
Sat Văleni

VN-I-s-A-06396
Situl arheologic de la Văleni, punct „Popa Cloşcă”
Sat Văleni
VN-I-m-A-06396.01 Aşezare (Epoca bronzului, Cultura Monteoru)
VN-I-m-A-06396.02 Aşezare (Eneolitic, Cultura Cucuteni)

VN-I-s-A-06397
Situl arheologic de la Văleni, punct „Atanasiu”
Sat Văleni
VN-I-m-A-06397.01 Aşezare (Epoca bronzului, Cultura Monteoru)
VN-I-m-A-06397.02 Aşezare (Eneolitic, Cultura Cucuteni)

VN-II-m-A-06556
Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva (sec. XVII)
Sat Ruginești
_____________________________________________________________________________

Grupa valorică B
VN-II-m-B-06495
Biserica de lemn Sf. Nicolae (1757-1758)
Sat Angheleşti

VN-IV-m-B-06650
Monumentul Eroilor (1877-1878 şi 1916-1919), 1936
Sat Ruginești

În comuna Sihlea se găsesc 10 obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06361
Aşezarea de la Căiata, punct „Movila Mică” (Eneolitic, Cultura Cucuteni)
Sat Căiata

VN-I-s-B-06362
Situl arheologic de la Căiata, punct „Movila Mare”
Sat Căiata
VN-I-m-B-06362.01 Aşezare (sec. XVI, Epoca medievală)
VN-I-m-B-06362.02 Aşezare fortificată (Hallstatt)

VN-II-m-B-06570
Biserica Adormirea Maicii Domnului (1808)
Sat Voetin

VN-IV-a-B-20944
Ansamblul memorial şi de arhitectură Sihleanu- Grădişteanu-Ghica (sec. XIX)
Sat Sihlea, Str. Alexandru Sihleanu
VN-IV-m-B-20944.01 Castelul Sihleanu- Grădişteanu-Ghica (1830)
VN-IV-m-B-20944.02 Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena (1860-1866)
VN-IV-m-B-20944.03 Bustul poetului Alexandru Sihleanu (1914)
Sat Sihlea, Str. Alexandru Sihleanu 22

VN-IV-m-B-06655
Monumentul Eroilor (1916-1919), 1937
Sat Voetin

În comuna Slobozia Bradului se găsesc 13 obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, dintre care sunt monumente de importanță națională (grupa A) și sunt monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică A

VN-I-s-A-06368
Situl arheologic de la Coroteni
Sat Coroteni
VN-I-m-A-06368.01 Aşezare (Epoca medievală)
VN-I-m-A-06368.02 Aşezare (Epoca medievală timpurie)
VN-I-m-A-06368.03 Aşezare (Hallstatt)
VN-I-m-A-06368.04 Aşezare (Epoca bronzului târziu, Cultura Noua)
VN-I-m-A-06368.05 Aşezare (Epoca bronzului, Cultura Monteoru, fazele Ic 4, II a, II b)
VN-I-m-A-06368.06 Necropolă (Epoca bronzului, Cultura Monteoru, fazele Ic 4, II a, II b)
VN-I-m-A-06368.07 Aşezare (Eneolitic, Cultura Boian)
_____________________________________________________________________________

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06369
Situl arheologic de la Coroteni, punct „Cetăţuia”
Sat Coroteni
VN-I-m-B-06369.01 Aşezare (Epoca bronzului, Cultura Monteoru)
VN-I-m-B-06369.02 Aşezare (Eneolitic, Cultura Boian)

VN-II-m-B-06557
Biserica Naşterea Sf. Ioan Botezătorul a schitului Rogozu (înc.sec. XIX)
Sat Slobozia Bradului

VN-II-m-B-06558
Biserica Sf. Nicolae (1808)
Sat Slobozia Bradului

În comuna Soveja se găsesc 10 obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, dintre care sunt monumente de importanță națională (grupa A) și sunt monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică A

VN-II-a-A-06509
Fosta mănăstire Soveja (1645)
Sat Dragosloveni
VN-II-m-A-06509.01 Biserica Naşterea Domnului (1645)
VN-II-m-A-06509.02 Turn clopotniţă (1645)
VN-II-m-A-06509.03 Fragmente zid incintă (1645)

VN-IV-m-A-06619
Mausoleul Eroilor (1916-1919), 1929
Sat Dragosloveni
_____________________________________________________________________________

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06392
Situl arheologic de la Soveja
Sat Dragosloveni
VN-I-m-B-06392.01 Aşezare (Latène, Cultura geto-dacică)
VN-I-m-B-06392.02 Aşezare (Epoca bronzului)
VN-I-m-B-06392.03 Aşezare (Eneolitic, Cultura Cucuteni, faza A)

VN-IV-s-B-06620
Cimitirul ostaşilor germani (1916-1919), înc. sec. XX
Sat Dragosloveni

În comuna Străoane se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, dintre care este monument de importanță națională (grupa A) și sunt monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică A

VN-II-m-A-06559
Biserica de lemn Sf. Nicolae (sec. XVII)
Sat Străoane, Cimitir
_____________________________________________________________________________

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06382
Situl arheologic de la Muncelu, punct „Cetăţuie”
sat Muncelu
VN-I-m-B-06382.01 Aşezare (Epoca bronzului, Cultura Monteoru)
VN-I-m-B-06382.02 Aşezare (Eneolitic, Cultura Cucuteni, faza B)

VN-I-s-B-06383
Situl arheologic de la Muncelu, punct „Fântâna din Vale" (Neolitic timpuriu, Cultura Starcevo-Criş)
sat Muncelu

În comuna Suraia se găsește obiectiv înscris în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monument de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-IV-m-B-06651
Monumentul Eroilor (1877-1878), 1909
Sat Suraia

În comuna Tănăsoaia se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-II-m-B-06522
Biserica de lemn Intrarea în Biserică (1776)
Sat Nănești

VN-IV-m-B-06652
Monumentul Eroilor (1916-1919), 1929
Sat Tănăsoaia

În comuna Tătăranu se găsesc situri arheologice înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06381
Situl arheologic de la Mărtineşti
Sat Mărtineşti
VN-I-m-B-06381.01 Aşezare (sec. X, Epoca medievală timpurie)
VN-I-m-B-06381.02 Aşezare (sec. IV p. Chr., Epoca migraţiilor, Cultura Sântana de Mureş-Cerneahov)
VN-I-m-B-06381.03 Necropolă (sec. IV p. Chr., Epoca migraţiilor, Cultura Sântana de Mureş-Cerneahov)

În comuna Țifești se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, dintre care este monument de importanță națională (grupa A) și sunt monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică A

VN-IV-s-A-06653
Cimitirul ostaşilor germani (1916-1919), 1924
Sat Bătineşti, "Frunzoaia”
_____________________________________________________________________________

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06349
Aşezarea de la Bătineşti, punct "Igeşti" (sec. XIV-XVIII, Epoca medievală)
Sat Bătineşti

VN-I-s-B-06350
Cimitir (sec. XIV-XVIII, Epoca medievală)
Sat Bătineşti

VN-II-m-B-06560
Casa Sclavone cu anexe (1860)
Sat Țifești

VN-II-m-B-06561
Casa Duţă (sf. sec. XIX)
Sat Țifești

VN-II-m-B-06567
Casa Cincu (sec. XIX)
Sat Vitănești

VN-II-m-B-06568
Moară de apă (1615)
Sat Vitănești

În comuna Tulnici se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-II-m-B-06506
Biserica Sf. Ioan Botezătorul (1873)
Sat Coza

VN-II-m-B-06514
Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului (1930-1936)
Mănăstirea Lepşa

În comuna Urechești se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06388
Situl arheologic de la Palanca, punct „Titila-Câţa”
Sat Palanca
VN-I-m-B-06388.01 Aşezare (Latène, Cultura geto-dacică)
VN-I-m-B-06388.02 Aşezare (Epoca bronzului)
VN-I-m-B-06388.03 Aşezare (Eneolitic, Cultura Cucuteni, faza A)

VN-II-a-B-06542
Mănăstirea Vărzăreşti (1644)
Sat Palanca
VN-II-m-B-06542.01 Biserica Sf. Gheorghe (1644)
VN-II-m-B-06542.02 Biserica Adormirea Maicii Domnului (1644)

În comuna Valea Sării se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, dintre care sunt monumente de importanță națională (grupa A) și este monument de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică A

VN-II-m-A-06554
Biserica de lemn Sf. Nicolae (sec. XVIII)
Sat Prisaca

VN-II-m-A-06563
Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva (1772-1773)
Sat Valea Sării
_____________________________________________________________________________

Grupa valorică B
VN-IV-m-B-06646
Troiţa Eroilor (1877-1878 şi 1916-1918), 1941
Sat Prisaca

În comuna Vârteșcoiu se găsesc 17 obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06355
Situl arheologic de la Beciu
Sat Beciu
VN-I-m-B-06355.01 Aşezare (Epoca bronzului, Cultura Monteoru, fazele Ic 4, Ic 3, II b)
VN-I-m-B-06355.02 Aşezare (Eneolitic, Cultura Cucuteni)

VN-I-s-B-06374
Situl arheologic de la Faraoanele
Sat Faraoanele, "Valea Oalelor”
VN-I-m-B-06374.01 Aşezare (Epoca bronzului timpuriu, Cultura Horodiştea-Folteşti)
VN-I-m-B-06374.02 Aşezare (Eneolitic, Cultura Cucuteni, faza A)

VN-I-s-B-06375
Aşezarea de la Faraoanele, punct „Curături” (Eneolitic, Cultura Cucuteni)
Sat Faraoanele

VN-I-s-B-06398
Situl arheologic de la Vârteşcoiu, punct „Cariera de argilă”
Sat Vârteşcoiu
VN-I-m-B-06398.01 Aşezare (sec. XII-XIII, Epoca medievală)
VN-I-m-B-06398.02 Necropolă (sec. XII-XIII, Epoca medievală)
VN-I-m-B-06398.03 Aşezare (Epoca bronzului, Cultura Monteoru, fazele Ic 4, I c 2, II a-II b)
VN-I-m-B-06398.04 Necropolă (Epoca bronzului, Cultura Monteoru)

VN-I-s-B-06399
Situl arheologic de la Vârteşcoiu, punct „Dealul Titila”
Sat Vârteşcoiu
VN-I-m-B-06399.01 Aşezare (sec. IV p. Chr., Epoca migraţiilor, Cultura Sântana de Mureş-Cerneahov)
VN-I-m-B-06399.02 Aşezare (sec. II-III p. Chr., Cultura carpică)
VN-I-m-B-06399.03 Necropolă (sec. II-III p. Chr., Cultura carpică)

VN-IV-m-B-06654
Monumentul Eroilor (1877-1878), 1909
Sat Vârteşcoiu

În comuna Vidra se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-I-s-B-06393
Aşezare (Paleolitic superior)
Sat Tichiriș

VN-II-m-B-06565
Şcoală (sf. sec. XIX)
Sat Vidra

VN-II-m-B-06566
Spitalul comunal (sf. sec. XIX)
Sat Vidra

VN-III-m-B-06588
Monumentul Eroilor vrânceni din primul război mondial (1916-1919), 1936
Sat Vidra

În comuna Vânători se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-II-m-B-06521
Biserica Sf. Voievozi (sec. XVIII)
Sat Mirceștii Vechi

VN-II-s-B-06551
Crângul Petreşti - Rezervaţie de arhitectură şi tehnică populară (1977)
Sat Petrești

VN-IV-m-B-06627
Monumentul Eroilor (1916-1918), 1921
Sat Jorăști

În comuna Vizantea Livezi se găsesc 4 obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015monumente de importanță națională (grupa A):

Grupa valorică A

VN-II-a-A-06569
Fosta mănăstire Vizantea (sec. XVII)
Sat Vizantea Mănăstirească
VN-II-m-A- 06569.01 Biserica nouă Sf. Cruce (1850-1854)
VN-II-m-A- 06569.02 Turn clopotniţă (sec. XVII)
VN-II-m-A- 06569.03 Zid de incintă (sec. XVII)

În comuna Vrâncioaia găsește 1 obiectiv înscris în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015monument de importanță națională (grupa A):

Grupa valorică A

VN-II-m-A-06571
Biserica de lemn Sf. Nicolae (1783)
Sat Vrâncioaia

În comuna Vulturu se găsesc obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică B
VN-II-m-B-06512
Zidul lui Donie (1800)
Sat Hângulești

VN-II-m-B-06516
Biserica Sf. Nicolae (1819)
Sat Maluri


În județul Vrancea se găsesc 23 de biserici din lemn înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, dintre care sunt monumente de importanță națională (grupa A) și 14 sunt monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică A

VN-II-m-A-06503
Biserica de lemn Sf. Ioan Botezătorul (sec. XVII)
Sat Chițcani, comuna Movilița

VN-II-m-A-06513.01
Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului (1760)
Sat Lărgășeni, comuna Corbița

VN-II-m-A-06517
Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului (sec. XVIII)
Sat Mănăstioara, comuna Fitionești

VN-II-m-A-06554
Biserica de lemn Sf. Nicolae (sec. XVIII)
Sat Prisaca, comuna Valea Sării

VN-II-m-A-06556
Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva (sec. XVII)
Sat/comună Ruginești

VN-II-m-A-06559
Biserica de lemn Sf. Nicolae (sec. XVII)
Sat/comună Străoane

VN-II-m-A-06563
Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva (1772-1773)
Sat/comună Valea Sării

VN-II-m-A-06571
Biserica de lemn Sf. Nicolae (1783)
Sat/comună Vrâncioaia

VN-II-m-A-06562.01
Biserica Adormirea Maicii Domnului (1755-1757)
Sat Valea Neagră, comuna Nistorești, Schitul Valea Neagră
_____________________________________________________________________________

Grupa valorică B
VN-II-m-B-06495
Biserica de lemn Sf. Nicolae (1757-1758)
Sat Anghelești, comuna Ruginești

VN-II-m-B-06500
Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva-Tei (1663)
Sat Câmpuri, comuna Câmpuri

VN-II-m-B-20832.01
Biserica de lemn Sf. Arhangheli (1810)
Sat Dălhăuți, comuna Cârligele, Schitul Dălhăuți

VN-II-m-B-06511
Biserica de lemn Sf. Voievozi (1879)
Sat Gugești, comuna Gugești

VN-II-m-B-21099
Biserica de lemn Sfânta Treime
Schitul Buluc, comuna Jariștea

VN-II-m-B-06514
Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului (1930-1936)
Sat Lepșa, comuna Tulnici, Mănăstirea Lepșa

VN-II-m-B-06522
Biserica de lemn Intrarea în Biserică (1776)
Sat Nănești, comuna Tănăsoaia

VN-II-m-B-06505
Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului (sec. XVII)
Sat Odobasca, comuna Cotești, Cimitir

VN-II-m-B-06550
Biserica de lemn Sf. Nicolae (1791)
Sat Păulești, comuna Păulești

VN-II-m-B-06555
Biserica de lemn Sf. Voievozi (1807)
Sat/comună Răcoasa

VN-II-m-B-06552
Biserica de lemn Sf. Voievozi (sec. XVIII)
Sat Vetrești, comuna Nistorești

VN-II-m-B-06506
Biserica Sf. Ioan Botezătorul (1873)
Sat Coza, comuna Tulnici

VN-II-m-B-06502
Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril (sec. XVIII)
Sat/comună Chiojdeni

VN-II-m-B-06524
Biserica de lemn Sf. Nicolae (sec. XVIII)
Sat/comună Nistorești

În județul Vrancea se găsesc 55 de monumente dedicate Eroilor înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, dintre care 6 sunt monumente de importanță națională (grupa A) și 49 sunt monumente de importanță locală (grupa B):

Grupa valorică A

VN-IV-s-A-06653
Cimitirul ostaşilor germani (1916-1919), 1924
Sat Bătinești, comuna Țifești, "Frunzoaia”

VN-IV-m-A-06631
Mausoleul Eroilor (1916-1919), 1923-1938
Oraş Mărășești, Şos. Naţională 223

VN-IV-m-A-06632
Mausoleul Eroilor (1916-1919), 1928
Sat Mărăști, comuna Răcoasa

VN-IV-m-A-06619
Mausoleul Eroilor (1916-1919), 1929
Sat Dragosloveni, comuna Soveja

VN-IV-s-A-06614
Cimitirul ostaşilor români şi germani (1916-1919), 1930-1932
Sat/comună Bordești

VN-III-m-A-06586
Statuia Victoriei (1934)
Localitatea Tișița, oraş Mărășești
_____________________________________________________________________________

Grupa valorică B
VN-III-m-B-06572
Placă comemorativă Societatea Studenţilor Putneni (1921)
Municipiul Focșani, Str. Bolliac Cezar 15 (Colegiul Unirea)

VN-III-m-B-06573
Monumentul Eroilor Regimentului 10 Dorobanţi (1914)
Municipiul Focșani, Bd. Bucureşti (UM 01270)

VN-III-m-B-06574
Monumentul Eroilor Regimentului 11 Artilerie (1927)
Municipiul Focșani, Bd. Bucureşti (Mausoleul Eroilor)

VN-III-m-B-06577
Statuia Independenţei (1916)
Municipiul Focșani, Bd. Dimitrie Cantemir 15 (Tribunalul vechi)

VN-III-m-B-06580
Placă comemorativă (1916-1918), 1921
Oraş Adjud, Str. Libertăţii 15

VN-III-m-B-06584
Monumentul Eroilor Regimentului 10 Dorobanţi (1909)
Oraş Mărășești, str. Republicii 74, în curtea Liceului

VN-III-m-B-06585
Bustul generalului Alexandru Averescu (1928)
Sat Mărăști, comuna Răcoasa, Mausoleul Eroilor

VN-III-m-B-06587
Monumentul frăţiei de arme româno-franceze (1916-1919), 1930
Sat Varnița, comuna Răcoasa

VN-III-m-B-06588
Monumentul Eroilor vrânceni din primul război mondial (1916-1919), 1936
Sat/comună Vidra

VN-IV-m-B-06592
Mausoleul Eroilor (1916-1919), 1926
Municipiul Focșani, Bd. Bucureşti

VN-IV-m-B-06602
Bustul inspectorului de artilerie Mihai Pastia (sf. sec. XIX)
Municipiul Focșani, str. Mărăşeşti 70 (Cimitir Nordic)

VN-IV-m-B-06603
Basorelief Zoe şi Dumitru Bengescu
Municipiul Focșani, str. Mărăşeşti 70 (Cimitir Nordic)

VN-IV-s-B-06605
Cimitirul Eroilor români (1916-1919), 1901
Municipiul Focșani, str. Mărăşeşti 70 (Cimitir Nordic)

VN-IV-s-B-06606
Cimitirul ostaşilor români, ruşi, germani, austrieci şi unguri (1916-1919), 1931-1932
Municipiul Focșani, str. Răsăritului 37 (Cimitir Mina-Bahne)

VN-IV-m-B-06611
Monumentul Eroilor români şi ruşi (1916-1918), sec. XX
Municipiul Adjud, str. Republicii 2 (Cimitir)

VN-IV-m-B-06612
Monumentul Eroilor (1877-1878 şi 1916-1919), sec. XX
Sat/comună Bălești, în faţa dispensarului

VN-IV-m-B-06613
Monumentul Eroilor (1877-1878 şi 1916-1919), 1934
Sat/comună Bârsești

VN-IV-m-B-06615
Monumentul Eroilor (1916-1918), 1927
Sat/comună Cîmpineanca

VN-IV-m-B-06616
Troiţa Eroilor (1916-1918), 1933
Sat/comună Cârligele, "Răspântie"

VN-IV-m-B-06617
Monumentul Eroilor (1916-1918), 1928
Sat Domnești, comuna Pufești

VN-IV-s-B-06620
Cimitirul ostaşilor germani (1916-1919), înc. sec. XX
Sat Dragosloveni, comuna Soveja

VN-IV-m-B-06621
Monumentul Eroilor (1877-1878), 1909
Sat/comună Dumitrești

VN-IV-m-B-06622
Monumentul Eroilor (1916-1918), 1927
Sat Florești, comuna Cîmpineanca

VN-IV-m-B-06623
Monumentul Eroilor (1916-1918), 1930
Sat/comună Gugești, str. Unirii 116

VN-IV-m-B-06625
Troiţa Eroilor (1916-1918), 1937
Sat Hăulișca;comuna Păulești

VN-IV-m-B-06626
Monumentul Eroilor (1916-1918), 1934
Sat/comună Jitia

VN-IV-m-B-06627
Monumentul Eroilor (1916-1918), 1921
Sat Jorăști, comuna Vînători

VN-IV-m-B-06628
Monumentul Eroilor (1916-1918), 1932
Sat Lespezi, comuna Homocea

VN-IV-m-B-06629
Monumentul Eroilor (1877-1878), 1912
Sat/comună Măicănești

VN-IV-m-B-06630
Bustul subl. Gabriel Pruncu (1927)
Oraş Mărășești, Str. Doinei

VN-IV-m-B-06633
Monumentul Eroilor (1916-1918), 1940
Sat/comună Nereju

VN-IV-m-B-06634
Monumentul Eroilor (1916-1918), 1938
Sat/comună Obrejița

VN-IV-m-B-06636
Monumentul Eroilor (1916-1918), 1921
Oraş Odobești, Parcul Civic

VN-IV-m-B-06635
Monumentul Eroilor (1916-1918), 1934
Oraş Odobești, Str. Libertății 340

VN-IV-m-B-06638
Monumentul Eroilor Regimentului 10 Putna căzuţi în 1913 (1914)
Oraş Odobești, Str. Ştefan cel Mare 44

VN-IV-m-B-06640
Monumentul Eroilor (1916-1918), 1928
Oraş Panciu, Str. Nicolae Titulescu

VN-IV-m-B-06641
Monumentul Eroilor (1877-1878), 1927
Sat/comună Păulești

VN-IV-m-B-06642
Monumentul Eroilor (1877-1878), 1909
Sat/comună Păunești

VN-IV-m-B-06644
Troiţa Eroilor (1916-1919), 1936
Sat Poienița, comuna Dumitrești

VN-IV-m-B-06645
Monumentul Eroilor (1916-1918), 1938
Sat/comună Popești

VN-IV-m-B-06646
Troiţa Eroilor (1877-1878 şi 1916-1918), 1941
Sat Prisaca, comuna Valea Sării

VN-IV-m-B-06647
Monumentul Eroilor Regimentului 2 Grăniceri (1877-1878), 1916
Sat/comună Răcoasa

VN-IV-m-B-06648
Monumentul Eroilor (1916-1919), 1926
Sat Rădăcinești, comuna Corbița

VN-IV-m-B-06649
Monumentul Eroilor (1877-1878 şi 1916-1919), 1927
Sat/comună Răstoaca

VN-IV-m-B-06650
Monumentul Eroilor (1877-1878 şi 1916-1919), 1936
Sat/comună Ruginești

VN-IV-m-B-06651
Monumentul Eroilor (1877-1878), 1909
Sat/comună Suraia

VN-IV-m-B-06652
Monumentul Eroilor (1916-1919), 1929
Sat/comună Tănăsoaia

VN-IV-m-B-06654
Monumentul Eroilor (1877-1878), 1909
Sat/comună Vârteșcoiu

VN-IV-m-B-06655
Monumentul Eroilor (1916-1919), 1937
Sat Voetin, comuna Sihlea

În județul Vrancea se găsesc 102 lăcașuri de cult înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015, dintre care 47 sunt monumente de importanță națională (grupa A) și 55 sunt monumente de importanță locală (grupa B). Din totalul lăcașurilor de cult, 30 de monumente se găsesc în municipiul Focșani:

Grupa valorică A

VN-II-m-A-06402
Biserica Naşterea Maicii Domnului-Săpunaru (1783)
Municipiul Focșani, Str. Simion Bărnuţiu 1

VN-II-m-A-06411
Biserica Sf. Nicolae-Vechi (1713-1716)
Municipiul Focșani, Str. Coteşti 1

VN-II-a-A-06447
Ansamblul bisericii Proorocul Samuil, fosta mănăstire Roman (1756-1789)
Municipiul Focșani, Str. Mare a Unirii 28
VN-II-m-A-06447.01 Biserica Proorocul Samuil (1756)
VN-II-m-A-06447.02 Zid de incintă (1789)

VN-II-m-A-06454
Biserica Sf. Nicolae-Nou (1732)
Municipiul Focșani, Str. Popa Şapcă 7

VN-II-a-A-06485
Ansamblul bisericii Sf. Împăraţi Constantin şi Elena
Municipiul Focșani, Bd. Unirii 22
VN-II-m-A-06485.01 Biserica Sf. Împăraţi Constantin şi Elena (1815)
VN-II-m-A-06485.02 Zid de incintă (sec. XVIII)

VN-II-m-A-06489
Biserica Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (1660-1664)
Municipiul Focșani, Piaţa Unirii

VN-II-m-A-06499
Biserica Adormirea Maicii Domnului (1698-1699)
Sat/comună Bordești

VN-II-m-A-06503
Biserica de lemn Sf. Ioan Botezătorul (sec. XVII)
Sat Chițcani, comuna Movilița

VN-II-a-A-06504
Mănăstirea Coteşti (1720)
Sat/comună Cotești
VN-II-m-A-06504.01 Biserica Sf. Treime (1720)
VN-II-m-A-06504.02 Turn clopotniţă (1720)

VN-II-m-A-06508
Biserica Adormirea Maicii Domnului (1661-1667)
Sat Domnești, comuna Pufești

VN-II-a-A-06509
Fosta mănăstire Soveja (1645)
Sat Dragosloveni, comuna Soveja
VN-II-m-A-06509.01 Biserica Naşterea Domnului (1645)
VN-II-m-A-06509.02 Turn clopotniţă (1645)
VN-II-m-A-06509.03 Fragmente zid incintă (1645)

VN-II-a-A-06513
Ansamblul bisericii Adormirea Maicii Domnului (1760)
sat Lărgășeni, comuna Corbița
VN-II-m-A-06513.01 Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului (1760)
VN-II-m-A-06513.02 Turn clopotniţă (1760)

VN-II-m-A-06517
Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” (sec. XVIII)
Sat Mănăstioara, comuna Fitionești

VN-II-a-A-06519
Fosta mănăstire Mera (1685)
Sat/comună Mera
VN-II-m-A-06519.01 Biserica Sf. Împăraţi (1685)
VN-II-m-A-06519.02 Clădiri anexe (1685)
VN-II-m-A-06519.03 Turn clopotniţă (1685)
VN-II-m-A-06519.04 Zid de incintă (1685)

VN-II-m-A-20956
Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel-Cazaclii (1777)
Oraș Odobești, Str. Cazaclii 37

VN-II-a-A-06537
Ansamblul bisericii Sfânta Cruce (sec. XVIII)
Oraș Odobești, Str. Ştefan cel Mare 38
VN-II-m-A-06537.01 Biserica Sfânta Cruce (sec. XVIII)
VN-II-m-A-06537.02 Turn clopotniţă (sec. XVIII)
VN-II-m-A-06537.03 Zid de incintă (sec. XVIII)

VN-II-m-A-06540
Biserica Naşterea Maicii Domnului (1732)
Oraș Odobești, Str. Tudor Vladimirescu 5

VN-II-m-A-06554
Biserica de lemn Sf. Nicolae (sec. XVIII)
Sat Prisaca, comuna Valea Sării

VN-II-m-A-06556
Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva (sec. XVII)
Sat/comună Ruginești

VN-II-m-A-06559
Biserica de lemn Sf. Nicolae (sec. XVII)
Sat/comună Străoane, Cimitir

VN-II-a-A-06562
Schitul Valea Neagră (1755-1757)
Sat Valea Neagră, comuna Nistorești
VN-II-m-A-06562.01 Biserica Adormirea Maicii Domnului (1755-1757)
VN-II-m-A-06562.02 Turn clopotniţă (1755-1757)

VN-II-m-A-06563
Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva (1772-1773)
Sat/comună Valea Sării

VN-II-a-A-06569
Fosta mănăstire Vizantea (sec. XVII)
Sat Vizantea Mănăstirească, comuna Vizantea Livezi
VN-II-m-A- 06569.01 Biserica nouă Sf. Cruce (1850-1854)
VN-II-m-A- 06569.02 Turn clopotniţă (sec. XVII)
VN-II-m-A- 06569.03 Zid de incintă (sec. XVII)

VN-II-m-A-06571
Biserica de lemn Sf. Nicolae (1783)
Sat/comună Vrâncioaia
_____________________________________________________________________________

Grupa valorică B
VN-II-m-B-06405
Casă de rugăciune (sec. XIX)
Municipiul Focșani, Str. Argeş 42

VN-II-m-B-06413
Biserica armenească Sf. Gheorghe (1789)
Municipiul Focșani, Str. Coteşti 22

VN-II-m-B-06427
Biserica Sf. Dumitru (1696-1700)
Municipiul Focșani, Str. Eroilor 4

VN-II-m-B-06428
Biserica Intrarea Maicii Domnului în Biserică-Ovidenia (sf. sec. XVIII)
Municipiul Focșani, Str. Făgăraş 3

VN-II-m-B-06429
Biserica Sf. Voievozi (1744-1746)
Municipiul Focșani, Str. Garofiţei 7

VN-II-m-B-06437
Biserica Sf. Nicolae (sf. sec. XVIII)
Municipiul Focșani, Str. Ghioceilor 9

VN-II-a-B-06439
Ansamblul bisericii Sf. Gheorghe-Nord (sec. XIX)
Municipiul Focșani, Bd. Independenţei 20
VN-II-m-B-06439.01 Biserica Sf. Gheorghe-Nord (1819)
VN-II-m-B-06439.02 Clopotniţă (1839)

VN-II-m-B-06440
Biserica Sf. Apostoli de la Ocol (1850)
Municipiul Focșani, Bd. Independenţei 46

VN-II-a-B-06449
Ansamblul bisericii Sf. Voievozi-Stamatineşti (sec. XVIII)
Municipiul Focșani, Str. Moldova 5
VN-II-m-B-06449.01 Biserica Sf. Voievozi-Stamatineşti (1789-1798)
VN-II-m-B-06449.02 Zid de incintă (sec. XVIII)

VN-II-m-B-06452
Biserica Intrarea Maicii Domnului în Biserică (1687)
Municipiul Focșani, Str. Ovidenia 11

VN-II-m-B-06453
Biserica Adormirea Maicii Domnului-Donie (1708-1712)
Municipiul Focșani, Str. maior Gheorghe Pastia 6

VN-II-m-B-06464
Biserica Adormirea Maicii Domnului (1760-1770)
Municipiul Focșani, Str. Rodnei 3

VN-II-m-B-06479
Biserica Sf. Spiridon (1820-1826)
Municipiul Focșani, Str. Tăbăcari 41

VN-II-m-B-06486
Biserica Adormirea Maicii Domnului-Precista (1709-1716)
Municipiul Focșani, Bd. Unirii 42

VN-II-m-B-06490
Biserica Sf. Gheorghe-Sud (sec. XVIII)
Municipiul Focșani, Str. Vâlcele 17 (Cimitir Sudic)

VN-II-m-B-06491
Biserica Sf. Nicolae-Stroe (1839)
Municipiul Focșani, Str. Duiliu Zamfirescu 13

VN-II-m-B-06495
Biserica de lemn Sf. Nicolae (1757-1758)
Sat Angheleşti, comuna Ruginești

VN-II-m-B-06498
Biserica Sf. Voievozi (sf. sec. XVII-înc. sec. XVIII)
Sat Bonțești, comuna Cîrligele

VN-II-m-B-06500
Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva-Tei (1663)
Sat/comună Cîmpuri

VN-II-m-B-06501
Biserica Naşterea Maicii Domnului a fostului Schit Recea (1802-1804)
Sat Cândești, comuna Dumbrăveni, str. Mănăstirea Recea 4

VN-II-m-B-06502
Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril (sec. XVIII)
Sat/comună Chiojdeni

VN-II-m-B-06506
Biserica Sf. Ioan Botezătorul (1873)
Sat Coza, comuna Tulnici

VN-II-a-B-20832
Schitul Dălhăuţi (sec. XIX)
Sat Dălhăuți, comuna Cîrligele
VN-II-m-B-20832.01 Biserica de lemn Sf. Arhangheli (1810)
VN-II-m-B-20832.02 Biserica Izvorul Tămăduirii (1828)
VN-II-m-B-20832.03 Biserica Sf. Împăraţi (1840-1850)

VN-II-m-B-06510
Biserica Sf. Voievozi (sec. XVII)
Sat Florești, comuna Cîmpineanca

VN-II-m-B-06511
Biserica de lemn Sf. Voievozi (1879)
Sat/comună Gugești, str. Unirii 116

VN-II-m-B-21099
Biserica de lemn Sfânta Treime, Schitul Buluc
Comuna Jariștea

VN-II-m-B-06514
Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului (1930-1936)
Mănăstirea Lepşa, comuna Tulnici

VN-II-m-B-06515
Biserica Naşterea Maicii Domnului (1809)
Sat Lespezi, comuna Homocea

VN-II-m-B-06516
Biserica Sf. Nicolae (1819)
Sat Maluri, comuna Vulturu

VN-II-m-B-06520
Biserica Sf. Ecaterina (mijl. sec. XIX)
Sat/comună Milcovul

VN-II-m-B-06521
Biserica Sf. Voievozi (sec. XVIII)
Sat Mirceștii Vechi, comuna Vânători

VN-II-m-B-06522
Biserica de lemn Intrarea în Biserică (1776)
Sat Nănești, comuna Tănăsoaia

VN-II-m-B-06523
Biserica Cuvioasa Paraschiva (1788)
Sat/comună Năruja

VN-II-m-B-06524
Biserica de lemn Sf. Nicolae (sec. XVIII)
Sat/comună Nistorești

VN-II-m-B-06505
Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului (sec. XVII)
Sat/comună Cotești, Cimitir

VN-II-m-B-06541
Biserica Ovidenia (1670-1680, rep. 1820)
Oraș Odobești, Str. Alexandru Vlahuţă 3

VN-II-a-B-06542
Mănăstirea Vărzăreşti (1644)
Sat Palanca, comuna Urechești
VN-II-m-B-06542.01 Biserica Sf. Gheorghe (1644)
VN-II-m-B-06542.02 Biserica Adormirea Maicii Domnului (1644)

VN-II-m-B-06546
Paraclisul schitului Brazi (sec. XVIII)
Oraș Panciu, Pe partea dreaptă a pârâului Hăulita

VN-II-m-B-06550
Biserica de lemn Sf. Nicolae (1791)
Sat/comună Păulești

VN-II-m-B-06553
Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel a mănăstirii Mănăstirii Sihastru (1882-1891)
Comuna Ploscuțeni

VN-II-m-B-06555
Biserica de lemn Sf. Voievozi (1807)
Sat/comună Răcoasa

VN-II-m-B-06557
Biserica Naşterea Sf. Ioan Botezătorul a schitului Rogozu (înc.sec. XIX)
Sat/comună Slobozia Bradului

VN-II-m-B-06558
Biserica Sf. Nicolae (1808)
Sat/comună Slobozia Bradului

VN-II-m-B-06552
Biserica de lemn Sf. Voievozi (sec. XVIII)
Sat Vetrești, comuna Nistorești

VN-II-m-B-06570
Biserica Adormirea Maicii Domnului (1808)
Sat Voetin, comuna Sihlea

VN-IV-m-B-20944.02
Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena (1860-1866)
Sat Sihlea, Str. Alexandru Sihleanu 22