Documentația necesară acreditării muzeelor și colecțiilor publice

Legislație în vigoare în domeniul obținerii avizului prelabil de funcționare și a acreditării muzeelor și colecțiilor publice
Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice
Înfiinţarea şi acreditarea
Articolul 17
(1) Înfiinţarea muzeelor şi a colecţiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate şi administrare a patrimoniului, este reglementată prin prezenta lege.
(2) Pentru înfiinţarea muzeelor şi a colecţiilor publice este necesar avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
(3) Obligaţia obţinerii avizului prealabil revine, de drept, persoanei fizice sau juridice care solicită înfiinţarea unui muzeu sau a unei colecţii publice.
Articolul 18
(1) Funcţionarea muzeelor şi a colecţiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate şi administrare a patrimoniului, este condiţionată de acreditarea acestora.
(2) Autorităţile prevăzute la art. 13 alin. (2), altele decât Ministerul Culturii, care au în subordine muzee şi colecţii publice, sunt obligate să solicite Ministerului Culturii acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii.
Art. 13, alin. (2) din Legea nr. 311/2003: Muzeele și colecțiile publice aflate în proprietate publică se înființează și se organizează în subordinea autorităților administrației publice centrale sau locale, a altor autorități publice ori instituții și funcționează potrivit regulamentelor proprii de organizare și funcționare, aprobate de autoritățile sau instituțiile tutelare.
(3) Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat, care au înfiinţat sau înfiinţează muzee şi colecţii publice în baza avizului prealabil prevăzut la art. 17 alin. (2), sunt obligate să solicite Ministerului Culturii acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la direcţia pentru cultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială se află sediul muzeului sau al colecţiei publice respective.
Art. 17, alin. (2): Pentru înființarea muzeelor și a colecțiilor publice este necesar avizul prealabil al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.
Art. 17, alin. (3): Obligația obținerii avizului prealabil revine, de drept, persoanei fizice sau juridice care solicită înființarea unui muzeu sau a unei colecții publice.
Anexa la Ordinul 2057/2007 pentru aprobarea criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și colecțiilor publice
Capitolul III Documentația necesară în vederea acreditării
Conform art. 5, alin. (1): În vederea obținerii acreditării muzeului sau a colecției publice, solicitantul va depune următoarele documente:
a) solicitarea scrisă pentru acordarea acreditării muzeului sau a colecției publice, cu precizarea denumirii și a formei de organizare ale muzeului sau ale colecției publice, în care să se menționeze autoritatea ori instituția tutelară sau, după caz, persoana juridică de drept privat ori persoana fizică în subordinea, respectiv în proprietatea căreia se află muzeul sau colecția publică;
b) descrierea și un scurt istoric ale instituției muzeale, respectiv ale colecției publice;
c) rapoarte de activitate, centralizate pe ultimii 3 ani sau pe perioada scursă de la ultima acreditare, corelate prin indicatori de performanță cu planurile de activitate corespunzătoare;
d) raport privind starea de conservare a patrimoniului muzeal, întocmit de o comisie internă formată din specialiști în domeniul conservării și restaurării, pe baza proceselor-verbale de constatare periodică, a fișelor de conservare actualizate și a celor de restaurare, precum și a altor documente relevante;
e) planul de restaurare a bunurilor culturale pentru următorii 2 ani, structurat pe priorități;
f) organigrama, statul de funcții, alte documente relevante pentru organizarea și funcționarea muzeului sau ale colecției publice și pentru calificarea personalului de specialitate în raport cu funcția ocupată;
g) planificarea strategică pe termen mediu a activității muzeului sau a colecției publice;
h) planul de cercetare științifică a patrimoniului muzeal administrat, pentru următorul an, în cazul muzeelor;
i) planul de valorificare expozițională a patrimoniului muzeal administrat, pentru următorul an calendaristic;
j) alte documente relevante pentru îndeplinirea criteriilor de acreditare.
(2) Solicitarea scrisă pentru acordarea acreditării muzeului sau a colecției publice, prevăzută la alin. (1) lit. a), cu excepția persoanelor fizice și a persoanelor juridice de drept privat, se va depune într-un exemplar și la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor.
(3) Rapoartele de activitate prevăzute la alin. (1) lit. c) vor conține obligatoriu următoarele informații:
a) situația bunurilor culturale intrate în inventar, respectiv a achizițiilor, donațiilor și obiectelor provenind din săpături arheologice;
b) situația împrumuturilor, interne și internaționale, de bunuri culturale mobile, în vederea organizării expozițiilor;
c) numărul de fișe analitice de evidență, fișe de conservare și fișe de restaurare întocmite;
d) numărul de înregistrări efectuate în registrul informatizat raportat la numărul total de obiecte înscrise în inventar;
e) numărul bunurilor culturale clasate;
f) numărul bunurilor culturale pentru care s-a inițiat procedura de clasare raportat la numărul obiectelor înregistrate în inventarul muzeului sau al colecției publice;
g) numărul publicațiilor elaborate: ghiduri, cataloage de expoziții, volume cu caracter științific și alte categorii de publicații;
h) numărul expozițiilor temporare, interne și internaționale, cu indicatorii de performanță aferenți;
i) proiectele culturale asociate expoziției de bază;
j) numărul programelor și activităților educative;
k) numărul de vizitatori;
l) prezentarea activităților de marketing cultural: pagina de internet, materialele de promovare tipărite, campaniile publicitare și alte modalități de promovare a muzeului sau a colecției publice;
m) numărul obiectelor restaurate anual, prezentate sub forma unei liste detaliate pe suporturi materiale;
n) lista dotărilor cu aparatura specifică măsurării și înregistrării parametrilor microclimatici.
Articolul 6
Documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) se vor depune de către solicitant atât pe suport hârtie, purtând semnătura solicitantului și a conducătorului muzeului sau al colecției publice, cât și pe suport numeric.
Conform Legii nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice:
Art. 17, alin. (2): Pentru înființarea muzeelor și a colecțiilor publice este necesar avizul prealabil al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.
Art. 17, alin. (3): Obligația obținerii avizului prealabil revine, de drept, persoanei fizice sau juridice care solicită înființarea unui muzeu sau a unei colecții publice.

Documentația necesară avizării monumentelor de for public

Conform prevederilor Anexei 3 la O.M.C. nr. 2200/26.03.2015, documentaţia necesară în vederea analizării proiectelor de către Comisia Naţională pentru Monumente de For Public va cuprinde următoarele:
1. Adresă de înaintare a documentaţiei însoţită de un referat de oportunitate din partea Direcţiei Municipiului Bucureşti/Judeţene pentru Cultură, adresată Ministerului Culturii – Compartimentul Monumente de For Public.
2. Susţinere teoretică/motivaţie, maxim 1000 cuvinte, care să includă detaliile tehnice ale lucrării (dimensiuni, materiale).
3. Curriculum Vitae al autorului/autorilor lucrarii.
4. Certificat de Urbanism eliberat de autorităţile locale pe raza cărora se propune amplasarea lucrării.
5. Plan de încadrare în sit pe suport topo-cadastral/ortofotoplan (scara 1:5000 / 1:2000).
6. Extras din PUG, PUZ sau PUD elaborat şi aprobat la nivel local, care să cuprindă referiri la zona de amplasare a lucrării.
7. Studiu de amplasament din care să rezulte relaţia cu vecinătăţile, vizibilitatea, modul de percepţie, configurarea siluetei etc. Studiul de amplasament va fi elaborat: pentru mediul urban, de către un arhitect sau urbanist cu drept de semnătură; pentru mediul rural, de către un arhitect, urbanist sau de un conducător-arhitect cu drept de semnătură. Studiul va cuprinde:
a. plan de situaţie la scara 1:500 sau 1:1000, care va cuprinde, după caz şi amenajări ale spaţiului limitrof (Alei de acces, elemente vegetale, mobilier urban, sistem de iluminat).
b. desfăşurări de fronturi (minim 2 direcţii).
c. perspective la nivelul ochiului, persepctive axonometrice.
d. fotomontaje ale lucrării pe amplasament (colaj fotocopiat sau prelucrare computerizată, care să includă imaginea machetei lucrării propuse pe amplasament), care vor indica şi modul de iluminare a lucrării pe timpul nopţii.
e. delimitarea zonei de protecţie a lucrării de artă vizuală de for public, în vederea conservării integrate şi a punerii în valoare a acesteia.
8. Fotografii ale machetei lucrării propuse, format A4, din cel puţin trei unghiuri (faţă, profil, spate). Fotografiile trebuie să fie clare şi să permită observarea detaliilor.
9. Macheta propriu-zisă (se prezintă doar la solicitarea Comisiei).
*Documentaţia se va prezenta într-un dosar cu şină, într-un singur exemplar, precum şi în format digitabil needitabil (.jpg, .pdf sau similar), pe un CD/DVD, anexat dosarului.