Având în vedere prevederile art. 2, alin. (1) din Legea nr. 238/2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale, Ministerul Culturii alocă suma de 2.000.000 lei pentru sprijinirea derulării proiectelor şi acţiunilor culturale dedicate Zilei Culturii Naţionale, în anul 2021.

 

Valoarea maximă a sprijinului financiar pe proiect/acţiune acordat de Ministerul Culturii este de 100.000 lei.

 

Solicitările se transmit doar online la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în format pdf, într-un singur email cu titlul „Ziua Culturii Naţionale 2021”, până la data de 21 decembrie 2020, orele 22.00. Fişierul trebuie să conţină următoarele documente scanate, în copie, certificate „conform cu orginalul”, semnate pe fiecare pagină şi însoţite de un opis:

a) Cererea de finanţare nerambursabilă, pe site-ul oficial al Ministerului Culturii;

b) Hotărârea judecătorească de înfiinţare/autorizare, definitivă şi irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul, cu toate modificările şi completările ulterioare (în cazul instituţiilor publice, actul normativ de înfiinţare);

c) Act constitutiv, statut şi acte doveditoare ale sediului (contract de comodat/ de închiriere etc) şi patrimoniului iniţial ale solicitantului, precum şi actele adiţionale, după caz;

d) Certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare);

e) Certificat de atestare fiscală eliberat de ANAF şi Certificat de atestare fiscală eliberat de administraţia publică locală, în termen de valabilitate;

f) Codul de identificare fiscală – CIF/CUI;

g) Declaraţie privind calificarea sprijinului financiar nerambursabil acordat conform Legii 238/2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale, raportată la prevederile ajutorului de minimis (Anexa nr. 6 la Normele metodologice).

 

Pentru a putea beneficia de finanţare, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înfiinţată în conformitate cu prevederile legale, cu excepţia instituţiilor aflate în subordinea Ministerului Culturii;

b) desfășoară programe, proiecte și activități culturale, potrivit actelor constitutive;

c) a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare;

d) nu are datorii la bugetul de stat și la bugetul local.

 

Nu au dreptul să participe în cadrul selecţiei, solicitanţii aflaţi în următoarele situaţii:

a) sunt în incapacitate de plată;

b) au conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive.

 

Pentru a putea participa la sesiunea de selecție, proiectele/acţiunile culturale se vor desfăşura exclusiv în perioada 15 - 31 ianuarie 2021.

 

Criteriile de selecție sunt cuprinse în Grila de evaluare a ofertelor culturale (Anexa nr. 2).

 

Calendar:

21 decembrie 2020, orele 22.00 – data limită pentru transmiterea online a documentaţiei ofertei culturale;

22 decembrie 2020 – selecţia administrativă a ofertelor culturale transmise;

23 decembrie 2020 – 4 ianuarie 2021 – evaluarea ofertelor culturale selectate;

5 ianuarie 2021 – publicarea pe site-ul Ministerului Culturii a ofertelor culturale evaluate;

6 ianuarie 2021 – transmiterea online a contestaţiilor pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

7-8 ianuarie 2021 – soluţionarea contestaţiilor şi publicarea rezultatelor finale;

11-14 ianuarie 2021 – semnarea contractelor de finanţare.

 

Documente anexate:

Norme metodologice Ziua Culturii Naționale;
Anexa 1 Cerere finanțare;
Anexa 2 Grila de evaluare;
Anexa 3 Declarație imparțialitate;
Anexa 4 Contract sprijin financiar;
Anexa 5 Raport financar;
Anexa 6 Declarație ajutor minimis.

 

Sursa - Ministerul Culturii

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea lansează în data de 19 noiembrie, la 101 ani de la trecerea în veşnicie a scriitorului Alexandru Vlahuţă, proiectul Biblio@rt, parte a programului „Carte&Arte”, lansat de bibliotecă în trecut.

Proiectul îşi propune promovarea bibliotecii, a fondului de „Carte veche și colecții speciale” (autori, teme, edituri, tipografii, diferite aspecte de istorie şi cultură locală, viaţă cotidiană ş.a.), a pinacotecii bibliotecii, a donatorilor acesteia, prezentarea unor colecţionari, bibliofili şi biblioteci private din Vrancea, organizare de ateliere şi multe altele.

Proiectul, care se va desfăşura, săptămânal, în fiecare zi de joi, la secția de „Carte veche și colecții speciale”, în alte sedii ale bibliotecii, în spații neconvenționale, va fi, în fapt, un serviciu online de informare, recomandare, prezentare, comentarii, interacţiune culturală, între bibliotecă şi comunitate şi nu numai, un dialog între cei care apreciază lectura, activitățile livrești, arta și, în general, tot ce ține de ceea ce anticii greci numeau kalos kagathos (ceea ce este frumos este bine şi ceea ce este bine este frumos - Aristotel), mai pe scurt, „frumos și bun”!

Biblioart

Ministerul Culturii a lansat platforma ”Tezaure Umane Vii” unde puteți consulta fișele biografice ale deținătorilor titlului începând cu anul 2010 (http://www.cultura.ro/tezaure-umane-vii)

Titlul de ”Tezaur Uman Viu” a fost acordat de către Comisia națională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial următorilor vrânceni:

- Șerban Terțiu, artist plastic (clasa ”Măști populare”) din comuna Nereju, categoria ”Meșter în domeniul relizării măștilor tradiționale” (2018)
- Pavel Caba, constructor de intrumente tradiționale de suflat din comuna Nereju, categoria ”Meșter popular – prelucrarea lemnului” (2018)
- Ștefan Harabagiu, coregraf la Ansamblul „Chipărușul” din comuna Nereju, categoria ”Spiritualitate (dansator)” (2020)

Titlul de ”Tezaur Uman Viu” este onorific viager, personal și netransmisibil și este conferit acelor persoane care sunt recunoscute de către comunitate drept creatoare şi transmițătoare de elemente ale unui domeniu al patrimoniului cultural imaterial, în forma şi cu mijloacele tradiționale nealterate.

Tertiu1

În conformitate cu prevederile Legii nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, precum şi cu cele ale Regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU aprobat prin OMC nr. 2609/10.02.2020, Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, organism de specialitate al Ministerului Culturii, a hotărât acordarea titlului onorific de TEZAUR UMAN VIU următoarelor 11 persoane păstrătoare și transmițătoare de patrimoniu cultural imaterial:

 1. Ana BODESCU - port (producerea de îmbrăcăminte), comuna Salva, jud. Bistrița-Năsăud;
 2. Ion CREȚEANU - spiritualitate (cântăreț - muzică vocală tradițională), Craiova, jud. Dolj;
 3. Maria DULĂU - spiritualitate (cântăreț - muzică vocală tradițională), sat Biia, jud. Alba;
 4. Alexandrina Olguța FILIP - port (producerea de îmbrăcăminte), comuna Cezieni, jud.Olt;
 5. Eugen GAVRILĂ - prelucrarea lemnului, sat Loman, jud.Alba;
 6. Ștefan HARABAGIU - spiritualitate (dansator), comuna Jilavele;
 7. Petre MĂSALĂ - spiritualitate (dansator, performer Căluș), comuna Stolnici, jud. Argeș;
 8. Marius MIHUȚ -  prelucrarea lemnului (constructor instrumente muzicale), sat Cihei, jud. Bihor;
 9. Ioan MOLDOVAN - spiritualitate (dansator), sat Berchieș, jud. Cluj;
 10.  Ana NEAMȚU - spiritualitate (cântăreț - muzică vocală), comuna Cut,  jud. Alba;
 11. Florin Nicolae POENARIU - meșteșuguri artistice tradiționale (iconar), localitatea Laz, jud. Alba.

Programul TEZAUR UMAN VIU, implementat de Ministerul Culturii, prin Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, urmărește salvgardarea, păstrarea şi transmiterea patrimoniului cultural imaterial. Programul vizează identificarea și recunoaşterea la nivel național a celor care sunt creatori și păstrători ai valorilor tradiționale și care fac, prin talentul și efortul lor, dovada caracterului excepțional al performării, fiind capabili să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, contribuind, astfel, la asigurarea viabilității acestuia în cadrul comunităților.

Sursa - Ministerul Culturii

În anul 2018, Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial a hotărât acordarea a titlului ”Tezaur Uman Viu” creatorului de măști Șerban Terțiu din comuna Nereju, județul Vrancea.

Ministerul Culturii lansează A treia sesiune de acordare a Burselor și Premiilor Brătianu, pentru promovarea valorilor culturale contemporane din România și stimularea valorificării acestora, sprijinirea tinerilor artiști din România, premierea personalităților din domeniile cultură scrisă, cinematografie, muzică.

Suma alocată pentru finanţarea proiectelor și a personalităților din cadrul primei, celei de-a doua și a treia sesiuni de acordare a Burselor și Premiilor Brătianu este de 195.000 lei.

În cadrul celei de-a treia sesiuni de acordare a Burselor și Premiilor Brătianu se vor acorda două premii (pentru domeniile Cultură scrisă și Film) și o bursă (pentru domeniul Film). Premiul este în valoare de 15.000 lei, iar bursa este în valoare de 12.000 lei.

Premiile Brătianu se acordă persoanelor fizice pentru o realizare de excepție a unui proiect, eveniment sau a unei lucrări, indiferent de tehnica de realizare, cu efect conceptual și educativ major, plastic și estetic, în plan național și/sau de interes internațional, cu încadrarea în cuantumul sumelor alocate cu această destinație. Premiile Brătianu se acordă în urma nominalizărilor și propunerilor uniunilor de creație, recunoscute de lege, și a asociațiilor și fundațiilor din domeniile menționate, nominalizări transmise pe mail. Toate documentele solicitate vor fi semnate, în condițiile legii, conform cu originalul, vor fi scanate și trimise la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Dosarul de nominalizare pentru obținerea unui premiu va conține următoarele documente:

 1. Adresa de înaintare a dosarului de nominalizare care cuprinde numele persoanei fizice, datele de identificare, domeniul pentru care este propusă;
 2. Prezentarea persoanei propuse și a carierei, arătând meritele acesteia;
 3. Argumentarea care a stat la baza propunerii.

Data limită pentru transmiterea dosarului de nominalizare este 9 octombrie 2020.

Bursele Brătianu se acordă în baza dosarului transmis pe mail de către solicitant. Pentru fiecare domeniu, se acordă câte două burse pentru absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și pentru persoane care urmează cursuri în domeniu în cadrul unei instituții de învățământ superior. Toate documentele solicitate vor fi semnate, în condițiile legii, conform cu originalul, vor fi scanate și trimise la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

La concursul pentru acordarea burselor au dreptul să se înscrie persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. Sunt cetățeni români cu domiciliul stabil în România;
 2. Sunt absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă sau care urmează cursuri în domeniu în cadrul unei instituții de învățământ superior;
 3. Au vârsta sub 35 de ani în momentul depunerii documentației;
 4. Proiectul depus se desfășoară în România.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele documente redactate în limba română:

 1. Formular-tip de înscriere la concurs;
 2. Curriculum vitae;
 3. Copie carte de identitate;
 4. Copie acte de studii;
 5. Proiect de cercetare și/sau creație artistică și/sau activare socială;
 6. Un calendar de lucru/grafic de realizare;
 7. Lista de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul apariției, volumul, cu menționarea paginilor); lista de cărți publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul apariției) și/sau traduceri de carte, în calitate de unic autor sau coautor; se anexează copii ale lucrărilor reprezentative. În domeniul artistic se vor asimila activitățile specifice; se anexează lucrări reprezentative privind activitățile științifice/artistice; în domeniul artelor vizuale, se vor asimila activitățile specifice; se anexează proiecte/lucrări/expoziții privind activități în domeniul respectiv;
 8. Dosar de presă/recenzii;

Înscrierea candidaților la concursul național se realizează prin întocmirea și depunerea unui dosar de candidatură. Proiectul depus trebuie să se desfășoare în intervalul 6 - 20 noiembrie 2020.

Data limită pentru transmiterea dosarului de participare este 9 octombrie 2020.

Toate informaţiile legate de modul de aplicare pentru această sesiune, procedura de selecţie a ofertelor culturale din cadrul sesiunii de acordare a Burselor și Premiilor Brătianu, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, se regăsesc în anexele de mai jos.

 

A treia sesiune de acordare a

Burselor și Premiilor Brătianu

CALENDAR

Perioada de depunere a nominalizărilor și propunerilor pentru Premiile Brătianu

Perioada de depunere a dosarelor pentru Bursele Brătianu

9 septembrie – 9 octombrie 2020

9 septembrie – 9 octombrie 2020

Perioada de selecţie administrativă a dosarelor pentru Bursele Brătianu

Perioada de selecţie administrativă a dosarelor privind nominalizările și propunerile pentru Premiile Brătianu și completarea acestora, acolo unde este necesar

12 august –  16 octombrie 2020

12 august –  16 octombrie 2020

Publicarea rezultatelor pentru etapa administrativă

16 octombrie 2020

Perioada de  evaluare  a dosarelor pentru Bursele Brătianu

Perioada de  evaluare  a propunerilor și nominalizărilor pentru Premiile Brătianu

   19-22 octombrie 2020

   19-22 octombrie 2020

Afişarea pe website-ul Ministerului Culturii, www.cultura.ro, a dosarelor evaluate

23 octombrie 2020

Perioada de depunere a contestaţiilor

26 – 28 octombrie 2020

Perioada de soluţionare a contestaţiilor

29 octombrie– 2 noiembrie 2020

Afişarea pe website-ul Ministerului Culturii a rezultatelor finale

3 noiembrie 2020

Semnarea contractelor cu beneficiarii Burselor Brătianu

4 – 6 noiembrie 2020

 

Fișiere anexate:

Normele metodologice

Cerere tip înscriere

Anexa contract

Sursa - Ministerul Culturii

Începând cu data de 1 septembrie 2020, timp de o lună, fotografi amatori și profesioniști din peste 40 de țări împărtășesc lumii - grație licenței Wikimedia Commons - felul lor particular de a surprinde monumente istorice și de arhitectură care i-au impresionat sau pe care simt nevoia să le scoată din anonimat. Data limită de înscriere în concurs este 30 septembrie 2020.

Multe dintre aceste obiective de patrimoniu încărcate pe pagina Wikipedia de-a lungul celor 10 ani de când se desfășoară concursul „Wiki Loves Monuments” au fost o supriză până și pentru locuitorii țărilor lor, nu mai vorbim de publicul internațional. O idee simplă a adus vizibilitate unor monumente pentru care nu exista înainte pe Wikipedia nicio fotografie făcând ca fotografi din țări precum Germania sau Austria să își propună - și să reușească - să acopere absolut toate obiectivele de patrimoniu din land-ul, regiunea sau țara lor.

Institutul Național al Patrimoniului (INP) face parte din juriul etapei locale, ai cărei finaliști vor reprezenta apoi România în competiția internațională. În scopul ilustrării competiției, una din favoritele juriului în etapa locală de anul trecut a fost fotografia Bisericii Sfântul Nicolae din Densuș (autor Sebastian Mierzwa), județul Hunedoara (inclusă din 1991 pe lista indicativă UNESCO a României). Potrivit domnului Ștefan Bâlici, reprezentantul INP în Juriul ”Wiki Loves Monuments” - România, fotografia și-a ocupat locul în finala națională "Pentru că monumentul este excepțional - un fel de puzzle de monumente romane, reutilizate - însă încă puțin cunoscut la noi în țară".

Sursa - Institutul Național al Patrimoniului

Densus

Ministerul Culturii anunţă lansarea procedurii de selecţie a revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de Uniunile de Creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România.

Solicitanţii vor depune dosarul de finanţare (în format clasic, cu şină), care trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea pentru acordarea finanţării, cuprinzând atributele de identificare ale revistelor sau entităţilor beneficiare;

b) 1 exemplar din ultimele trei numere ale revistei sau zece articole reprezentative din ultimele trei numere pentru revistele online;

c) tiraj sau media vizualizărilor;

d) CV-urile redactorilor şi ale principalilor colaboratori;

e) proiectul editorial cuprinzând titlul revistei şi Fişa de antecalcul, prevăzută în Anexa nr. 2 la prezentele Norme.

Documentele menţionate mai sus se completează cu copii semnate şi certificate „conform cu originalul” după următoarele documente:

a) actul de înfiinţare sau constitutiv şi statut, acte doveditoare ale sediului, alte acte adiţionale, după caz;

b) certificatele de atestare fiscală eliberate de ANAF, respectiv administrația publică locală, aflate în termenele de valabilitate, în original;

c) certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, unde este cazul;

d) hotărârea judecătorească definitivă de înfiinţare, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul;

e) ultimele situaţii financiare anuale depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(f) declaraţia privind calificarea sprijinului financiar nerambursabil acordat conform Legii 136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România, raportată la prevederile ajutorului de minimis.

Criteriile şi punctajul după care vor fi selectate/ finanţate revistele şi publicaţiile culturale sunt:

1.valoarea conținutului cultural al revistei: 40 puncte

2. notorietatea revistei: 10 puncte

3. originalitatea sau raritatea produsului editorial: 10 puncte

4. continuitatea periodicului sau tradiția: 10 puncte

5. periodicitatea (ediții/an): 5 puncte

6. tirajul  și / sau media vizualizărilor, pe ediție: 10 puncte

7. prestigiul colegiului de redacţie şi al colaboratorilor publicaţiei: 10 puncte

8. execuţia tehnică şi grafică a revistei sau publicaţiei culturale: 5

Condiţii de neeligibilitate:

a) solicitantul/operatorul cultural este înfiinţat în anul acordării finanţării;

b) solicitantul are datorii la bugetul de stat sau bugetele locale;

(c) solicitantul nu a depus întreaga documentaţie prevăzută la art. 4 alin. (1) şi (2), conform Normelor metodologice.

Nedepunerea oricărui document, astfel cum este prevăzut mai sus, atrage descalificarea administrativă a solicitantului.

Suma totală disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă a revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de Uniunile de Creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, pentru anul 2020, este de 1.167.750 lei, conform art. 1 alin. (2) din Legea nr. 136/2015.

Dosarele se vor depune la Registratura Generală a Ministerului Culturii, bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti, cu menţiunea „Reviste / publicaţii culturale, altele decât cele propuse de Uniunile de Creatori din România”. Ofertele pot fi transmise şi prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa menţionată mai sus, până la data de 21.08.2020 (ora 14.00).

Toate informaţiile legate de modul de aplicare pentru această sesiune de finanţare nerambursabilă, procedura de selecţie a revistelor/ publicaţiilor culturale, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, se regăsesc  mai jos.

Termenul limită de depunere a dosarelor de finanţare

21.08.2020

Perioada de selecţie administrativă a revistelor / publicaţiilor culturale

24 – 26.08.2020

Perioada de  evaluare  a revistelor / publicaţiilor culturale

27.08 – 31.08.2020

Perioada de afişare pe website-ul Ministerului Culturii a dosarelor evaluate

01.09.2020

Perioada de depunere a contestaţiilor

02– 04.09.2020

Perioada de soluţionare a contestaţiilor

07 – 09.09.2020

Perioada de afişare pe website-ul Ministerului Culturii a listei finale cu revistele/ publicaţiile culturale selectate pentru finanţare

10.09.2020

Semnarea contractelor

11 – 25.09.2020

Fișiere anexate: 

Norme Metodologice;

- Anexa nr. 1 Contract;

- Anexa nr. 2 Fișă antecalcul;

- Anexa nr. 3 Fișă postcalcul;

- Anexa nr. 4 Declarație imparțialitate;

- Anexa nr. 5 Raport financiar;

- Anexa nr. 6 Declarație drepturi de minimis.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați Direcției Cultură Scrisă și Creație Contemporană din cadrul Ministerului Culturii: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / 021.224.36.89 

Școala de vară de la conacul Cantacuzino-Pașcanu este organizată de Institutul Național al Patrimoniului și Ministerul Culturii și se adresează studenților și tinerilor profesioniști cu activitate în domenii precum arhitectură, restaurare, arheologie, patrimoniu cultural, istorie și antropologie dar și pasionaților de cultură și patrimoniu. Prin organizarea acestei școli, ne propunem să abordăm un caz-tip, reprezentativ pentru un întreg fenomen apărut în ultimii 30 de ani în România: distrugerea conștientă și substanțială a patrimoniului construit, exprimată, din păcate, la nivelul uneia dintre cele mai vulnerabile categorii ale sale, și anume arhitectura rezidențială a categoriilor sociale privilegiate din perioada antebelică.

În cursul celor două săptămâni la Ceplenița, vom urmări să disecăm acest fenomen și să identificăm împreună soluții - la toate nivelurile: individual și colectiv, local și național, public sau privat. Vom face acestea apropiindu-ne de monumentul istoric și de comunitatea-gazdă, în dialog cu instituțiile locale, regionale, naționale și prin activități practice alternate cu altele teoretice și cu dezbateri. Împreună cu specialiști din România, vom discuta despre etape de cercetare incipiente desfășurării unor lucrări de restaurare, intervenții de urgență, punerea în valoare a patrimoniului arheologic, restaurarea și reconversia monumentelor istorice și rolul comunității în viața acestora. Vom analiza în detaliu toate monumente istorice din comuna Ceplenița, în cadrul procesului de inventariere al acestora. Și toate acestea vor converge către conacul obiect de cercetare, potențial reprezentativ pentru evoluția arhitecturii civile boierești din Moldova.

Activitățile din cadrul Școlii de vară includ cercetarea patrimoniului cultural local, realizarea unei intervenții de urgență la Conacul Cantacuzino-Pașcanu din Ceplenița, județul Iași și inițierea dialogului specialiști, autorități și comunitate în vederea revitalizării monumentului. Prin formatul atelierelor propuse, promovăm deopotrivă dezbateri teoretice și aplicații practice în compania unor invitați din domeniul patrimoniului și domenii conexe, cu accent pe revitalizarea ruinelor conacelor și pe implicarea actorilor și a comunității în acest proces.

Module și ateliere ale Școlii de vară
Școala de vară propune trei module de ateliere dedicate intervențiilor la zidărie, arheologiei, respectiv documentării monumentelor istorice, astfel:

1. Intervenții de urgență pentru conservarea zidăriei
Atelierul promovează principiile intervenției minimale, compatibilitatea tehnicilor și a materialelor pentru:
1.a. Tencuieli și mortare
Atelierul propune execuția unor etape care preced restaurarea, necesare pentru conservarea zidăriei și a tencuielilor existente: îndepărtarea vegetației invazive de pe materialele originare, protejarea suprafețelor expuse direct intemperiilor, asigurări marginale ale tencuielilor istorice, ancorări și rostuiri ale elementelor dislocate.
Lector: Ana Chiricuță, restaurator
Perioada: 24 august – 5 septembrie
1.b. Zidărie
În cadrul etapelor parte din intervenția de primă necesitate, se vor desfășura activități de asigurări marginale ale zidăriei, rețeseri cu cărămidă veche în zonele dislocate, completarea ancadramentelor de ferestre și eventuale eșafodaje, respectând principiile restaurării.
Lector: în curs de confirmare
Perioada: 24 august – 5 septembrie

2. Documentarea monumentelor
Atelierul presupune realizarea de relevee fotografice, documentare de teren și prezentarea stadiului actual al monumentelor din comuna Ceplenița în cadrul procesului de inventariere și în contextul actualizării Listei Monumentelor Istorice. Pentru etapa de consultare referitoare la potențiale funcțiuni și la posibilitățile de includere a conacului în circuite culturale și turistice, vom desfășura interviuri cu oameni din comunitate și cu alți actori implicați.
Lector: Lucia Leca
Perioada: 24 – 29 august

3. Arheologie
Atelierul propune investigații arheologice și de arheologie murală pentru descoperirea vechimii și evoluției construcțiilor curților boierești, în primul rând a casei principale, apoi a peisajului istoric în general, cu grădinile și amenajările gospodărești, investigație corelată cu sursele istorice scrise și iconografice.
Lectori: Raluca Iosipescu, Mihaela Ciornei, Sergiu Iosipescu
Perioada: 31 august – 5 septembrie.

Termen limită: Înscrierile se fac până la data de 2 august 2020 (inclusiv), în limita locurilor disponibile (maxim 20 locuri / săptămână).

Mai multe detalii despre ateliere, lectori, program și înscriere, sunt disponibile AICI.
Pentru întrebări suplimentare și nelămuriri, răspundem (în cel mai scurt timp posibil) la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Cheltuieli și condiții de participare:
Nu există taxă de participare la școala de vară.
Organizatorii asigură cazarea, mesele (mic dejun, prânz și cină, cu excepția celor din weekend), echipamentele de studiu, de lucru și de protecție.
Costurile deplasării la Ceplenița și retur vor fi suportate de către participanți.
Desfășurarea Școlii de vară va ține cont de toate condițiile impuse de autorități pentru adunările culturale publice. Vom organiza o sesiune de instruire privind sănătatea și securitatea în muncă și modul de desfășurare a activităților în condiții de siguranță privind COVID-19.

”Școala de vară la conac” este organizată de Institutul Național al Patrimoniului și Ministerul Culturii, în parteneriat cu Primăria Comunei Ceplenița, Direcția Județeană pentru Cultură Iași și Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino" din Iași.

e26e070f0b61121e8e747746e6882f29 L

Ministerul Culturii lansează A doua sesiunea de acordare a Burselor și Premiilor Brătianu, pentru promovarea valorilor culturale contemporane din România și stimularea valorificării acestora, sprijinirea tinerilor artiști din România, premierea personalităților din domeniile cultură scrisă, cinematografie, muzică.

Suma alocată pentru finanţarea proiectelor și a personalităților din cadrul primei și celei de-a doua sesiuni de acordare a Burselor și Premiilor Brătianu este de 195.000 lei.

În cadrul celei de-a doua sesiuni de acordare a Burselor și Premiilor Brătianu se vor acorda trei premii (pentru domeniile Cultură scrisă, Muzică și Film) și patru burse (o bursă pentru domeniul Cultură Scrisă, o bursă pentru domeniul Muzică și două burse pentru domeniul Film). Premiul este în valoare de 15.000 lei, iar bursa este în valoare de 12.000 lei.

Premiile Brătianu se acordă persoanelor fizice pentru o realizare de excepție a unui proiect, eveniment sau a unei lucrări, indiferent de tehnica de realizare, cu efect conceptual și educativ major, plastic și estetic, în plan național și/sau de interes internațional, cu încadrarea în cuantumul sumelor alocate cu această destinație. Premiile Brătianu se acordă în urma nominalizărilor și propunerilor uniunilor de creație, recunoscute de lege, și a asociațiilor și fundațiilor din domeniile menționate, nominalizări transmise pe mail. Toate documentele solicitate vor fi semnate, în condițiile legii, conform cu originalul, vor fi scanate și trimise la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Dosarul de nominalizare pentru obținerea unui premiu va conține următoarele documente:

Adresa de înaintare a dosarului de nominalizare care cuprinde numele persoanei fizice, datele de identificare, domeniul pentru care este propusă;
Prezentarea persoanei propuse și a carierei, arătând meritele acesteia;
Argumentarea care a stat la baza propunerii.
Data limită pentru transmiterea dosarului de nominalizare este 9 august 2020.

Bursele Brătianu se acordă în baza dosarului transmis pe mail de către solicitant. Pentru fiecare domeniu, se acordă câte două burse pentru absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și pentru persoane care urmează cursuri în domeniu în cadrul unei instituții de învățământ superior. Toate documentele solicitate vor fi semnate, în condițiile legii, conform cu originalul, vor fi scanate și trimise la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

La concursul pentru acordarea burselor au dreptul să se înscrie persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

Sunt cetățeni români cu domiciliul stabil în România;
Sunt absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă sau care urmează cursuri în domeniu în cadrul unei instituții de învățământ superior;
Au vârsta sub 35 de ani în momentul depunerii documentației;
Proiectul depus se desfășoară în România.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele documente redactate în limba română:

Formular-tip de înscriere la concurs;
Curriculum vitae;
Copie carte de identitate;
Copie acte de studii;
Proiect de cercetare și/sau creație artistică și/sau activare socială;
Un calendar de lucru/grafic de realizare;
Lista de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul apariției, volumul, cu menționarea paginilor); lista de cărți publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul apariției) și/sau traduceri de carte, în calitate de unic autor sau coautor; se anexează copii ale lucrărilor reprezentative. În domeniul artistic se vor asimila activitățile specifice; se anexează lucrări reprezentative privind activitățile științifice/artistice; în domeniul artelor vizuale, se vor asimila activitățile specifice; se anexează proiecte/lucrări/expoziții privind activități în domeniul respectiv;
Dosar de presă/recenzii;
Înscrierea candidaților la concursul național se realizează prin întocmirea și depunerea unui dosar de candidatură. Proiectul depus trebuie să se desfășoare în intervalul 10 septembrie -20 noiembrie 2020.

Data limită pentru transmiterea dosarului de participare este 9 august 2020.

Toate informaţiile legate de modul de aplicare pentru această sesiune, procedura de selecţie a ofertelor culturale din cadrul sesiunii de acordare a Burselor și Premiilor Brătianu, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, se regăsesc în anexele de mai jos.

CALENDAR

Perioada de depunere a nominalizărilor și propunerilor pentru Premiile Brătianu

Perioada de depunere a dosarelor pentru Bursele Brătianu

9 iulie – 9 august 2020

9 iulie – 9 august 2020

Perioada de selecţie administrativă a dosarelor pentru Bursele Brătianu

Perioada de selecţie administrativă a dosarelor privind nominalizările și propunerile pentru Premiile Brătianu și completarea acestora, acolo unde este necesar

10 august – 14 august 2020

10 august – 14 august 2020

Publicarea rezultatelor pentru etapa administrativă

14 august 2020

Perioada de  evaluare  a dosarelor pentru Bursele Brătianu

Perioada de  evaluare  a propunerilor și nominalizărilor pentru Premiile Brătianu

17 – 20 august 2020

17 – 20 august 2020

Afişarea pe website-ul Ministerului Culturii, www.cultura.ro, a dosarelor evaluate

21 august 2020

Perioada de depunere a contestaţiilor

24 – 26 august 2020

Perioada de soluţionare a contestaţiilor

27 – 31 august 2020

Afişarea pe website-ul Ministerului Culturii a rezultatelor finale

1 septembrie 2020

Semnarea contractelor cu beneficiarii Burselor Brătianu

2 septembrie – 9 septembrie 2020

La data de 14 februarie a fost lansată ediția din 2020 a programului Tezaur Uman Viu desfășurat de către Ministerul Culturii. Până la termenul limită (15 mai 2020) au fost primite 47 de dosare de candidatură. Secretariatul Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial a descalificat 8 dosare care nu erau complete din punct de vedere administrativ. De asemenea, un alt dosar a fost suspendat întrucât, din păcate, persoana nominalizată a trecut în neființă.

Cele 38 de dosare care respectă toate cerințele prevăzute în Regulamentul de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU au fost puse la dispoziția Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial (CNSPCI) la data de 9 iunie 2020, iar repartizarea finală către membrii Comisiei a fost decisă în cadrul ședinței din 11 iunie 2020.

Menționăm faptul că au fost transmise spre analiza Comisiei dosare de candidatură depuse pentru zece persoane din județul Alba, două persoane din județul Argeș, o persoană din județul Bacău, o persoană din județul Bihor, patru persoane din județul Bistrița-Năsăud, două persoane din județul Brăila, o persoană din județul Buzău, trei persoane din județul Cluj, o persoană din județul Constanța, o persoană din județul Gorj, o persoană din județul Harghita, o persoană din județul Maramureș, două persoane din județul Neamț, două persoane din județul Olt, o persoană din județul Sibiu, o persoană din județul Teleorman, două persoane de la Vâlcea, două persoane din Vrancea.

În conformitate cu art. 7 din Regulament, până la data de 9 iulie, Comisia poate solicita, după caz, date/materiale suplimentare relevante pentru demonstrarea calităţilor patrimoniale ale candidatului, în vederea evaluării adecvate a acestuia.

La data de 1 septembrie 2020 se va finaliza etapa de evaluare a dosarelor, iar Secretariatul CNSPCI va transmite răspunsurile către deponenți și va anunța rezultatul ediției la data de 8 septembrie 2020.

În cazul în care Comisia Națională va decide acordarea titlului către cel puțin opt persoane și în condițiile în care situația sanitară o va permite, Ministerul Culturii va organiza o Gală de decernare a titlurilor de Tezaur Uman Viu, în decursul anului 2020.

Pentru mai multe informații despre ediția din acest an sau dacă sunteți deponent și doriți să cunoașteți stadiul unui anumit dosar de candidatură, ne puteți scrie la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Titlul de TEZAUR UMAN VIU se acordă în România de către Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial. Acordarea titlurilor se face către acele persoane care fac dovada caracterului excepțional al performării și sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, către comunitate, contribuind astfel la asigurarea viabilității acestuia.

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea invită utilizatorii să se bucure de serviciile sale de împrumut de carte la domiciliu începând de marţi, 2 iunie 2020. Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a serviciilor de împrumut, atât pentru utilizatori, cât și pentru bibliotecari, secțiile au fost dotate cu lămpi pe bază de raze ultraviolete pentru sterilizarea spațiilor și a cărților.

Condițiile de acces în sediile Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea:

afis reguli

Pentru a putea beneficia, acasă, de cărțile dorite, vă punem la dispoziţie datele noastre de contact:

- Secția de Împrumut la Domiciliu Adulți – 0237 / 214562;

- Secția de Copii și Tineret – 0237 / 626646;

- Sala de Lectură Adulți – 0237 / 231161.

- Solicitările pot fi transmise și pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea continuă să ofere comunităţii focşănene serviciul de bibliotecă inițiat în data de 23 aprilie 2020 sub denumirea „Cărțile vin acasă”.- serviciul de curierat rapid și gratuit de împrumut la domiciliu.

Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu Vrancea are bucuria de a vă împărtăşi, cu prilejul împlinirii a 120 de la naşterea lui Tudor Arghezi, colecţia „Bilete de papagal” – aflată în Fondul Colecţii Speciale -, constituită prin donaţia realizată de către domnii Traian Radu şi Ioan Codreanu.
Colecţia cuprinde „Bilete de papagal, numere omagiale”, „Bilete de papagal”, numerele 1-100 (2 februarie 1928 – 3 iunie 1928), 101-200 (4 iunie 1928- 28 septembrie 1928), 201-300 29 septembrie 1928 – 27 ianuarie 1929), 301-400 (28 ianuarie 1929 – 31 mai 1929) şi 401-477 (1 iunie 1929 – 5 octombrie 1930).
„Bilete de papagal” a fost concepută drept o revistă de mici dimensiuni. A văzut lumina tiparului în casa din Bucureşti a lui Arghezi, demumită „Mărţişor”, imobil situat pe Strada Mărțișor nr.26. În această locaţie au fost redactate primele numere ale revistei. Poetul construise, pe proprietatea sa, o clădire anexă, pe care a transformat-o în tipografie. La șapte ani după moartea lui Arghezi, în ziua de 20 mai 1974, autorităţile au deschis porțile „Casei Memoriale Tudor Arghezi”. Din anul 2006, „Casa Memorială Tudor Arghezi” a fost transformată în „Muzeul Memorial Tudor Arghezi”.
Iată ce spune poetul despre orizontul spaţial în care va fi fost plămădită revista „Bilete de papagal”: „Mărţişorul e patria literaturii mele. De acolo au ieşit Cuvinte Potrivite şi toate scrierile adunate acuma într-o mulţime de volume, gîndite la o masă dintr-o cameră mică pe care mi-o rezervasem pentru reverie. [...] În Mărţişor mi-am scris [...] şi amintirile şi impresiile de la o zi la alta” – Tudor Arghezi, „Manuscriptum”, nr. 2(7) 1972, citat în „Bilete de papagal”, 14 iulie 1972, număr omagial, Editor Muzeul Literaturii Române.
Revistă de mici dimensiuni, „Bilete de papagal” cuprindea 4 pagini cu dimensiunile de 32×12 cm. Primele două numere ale ziarului au fost integral scrise de Tudor Arghezi, în calitate de director fondator. Printre colaboratorii revistei s-au numărat, de-a lungul vremii, Mihail Sadoveanu, George Topîrceanu, Gala Galaction, Geo Bogza, Emil Botta, Eugen Ionescu.
Tudor Arghezi lămureşte opinia publică în privinţa substanţei şi formatului publicaţiei sale:
„M-am folosit de acest titlu al meu [...] când ca rubrică, un timp, când ca ziar cotidian mai înainte şi mai tîrziu. [...] Biletul vrea să precizeze o concepţie literară şi, dacă se acceptă, un stil. [...] Tableta sau Biletul sunt nişte sinteze şi pot să ia accente de la vers, clarităţi de la satiră şi culori de la poezie” – Tudor Arghezi, [1946], citat în revista „Bilete de papagal“, din 18 mai 2002, număr unic, Editor Muzeul Literaturii Române.
„Un ziar atât de mic nʼa mai apărut niciodată, nici la furnici. Neavând ziarul mare, în care să scrie nerozii importante, redactorul acestei foiţe de ţigare dă la lumină mai puţin de cât o fiţuică şi se mărgineşte să publice crîmpeie surâzătoare. Idealul lui nu era de altfel decât să realizeze, în universul hârtiei tipărite, un echivalent al puricelui din lumea de carne şi oase. Un purice nervos, dotat cu o remarcabilă natură de inspector-general, aţâţat de o iniţiativă şi o ipoteză nouă la fiece săritură şi zigzag, este orişicum o creaţiune catalogată în albumul ilustrat al lucrurilor făcute de Dumnezeu, în ziua lui a şaptea de odihnă” – Tudor Arghezi, citat în primul număr, din 2 februarie 1928, al revistei „Bilete de papagal”.
La doi ani după apariţia revistei, urmează o perioadă de pauză, răstimp în care Arghezi îşi dedică talentul prozei. Publicaţia va reapărea în 1930 şi, respectiv, în 1937. Dar, după 33 de numere, revista este interzisă. Reapare în 1944 o ultimă serie de 48 de numere. Revista „Bilete de papagal” a inaugurat în literatura română o nouă specie literară, tableta. Potrivit politicii editoriale, fiecare număr al revistei urma să fie realizat de unul dintre colaboratori.
Tudor Arghezi a debutat literar în vara anului 1896, sub pseudonimul Ion Theo, pe când elevul de 16 ani îşi susţinea examenele pentru clasa a IV-a gimnazială. Adolescent, îşi asumă deja identitatea de poet, care va cunoaşte, graţie talentului, o frumoasă împlinire. Tudor Arghezi îşi va călăuzi creaţia poetică la întrepătrunderea cerului cu pământul, spiritul infuzând şi modelând materia.

bilete

Institutul Național al Patrimoniului (INP) anunță deschiderea apelului național de proiecte finanțate din Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea mai-iunie 2020. O finanțare totală în valoare de 3.000.000 lei este disponibilă pentru proiecte care se înscriu în cele două teme principale ale apelului curent, și anume: 1) intervenții de urgență (2.000.000 lei), respectiv 2) pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (1.000.000 lei).
În prima categorie sunt eligibile propuneri vizând punerea în siguranță a monumentelor istorice, care cuprind: ▪ intervenții directe – consolidare e elementelor structurale și de arhitectură; ▪ intervenții indirecte – sprijiniri, eșafodaje, acoperiri de protecție; ▪ lucrări conexe – desfacere/refacere a instalațiilor/echipamentelor, finisajelor interioare și exterioare, învelitorilor și altor elemente, necesare pentru realizarea intervenției. Cea de-a doua categorie se referă la proiectare pentru restaurarea monumentelor istorice și poate cuprinde: ▪ proiecte de anvergură și complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, PT, DTAC și DE); ▪ proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii și investigații; ▪ proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.

„Lansăm acest prim apel de anul acesta având în vedere două priorități majore în zona protejării și restaurării monumentelor. Este vorba despre punerea în siguranță a unor monumente istorice aflate în pericol și de activarea, în acest proces, a comunităților locale în sprijinul patrimoniului cultural. Timbrul Monumentelor Istorice - perceput pentru evenimente și activități economice desfășurate în incinta sau în zona de protecție a unor monumente sau care valorifică imaginea acestora - se întoarce, astfel, în comunitățile locale prin proiecte de restaurare de calitate, pregătite riguros și susținute atât de proprietari cât și de membrii comunității” precizează Ștefan Bâlici, directorul general al Institutului Național al Patrimoniului.

Pot beneficia de această finanțare, participând cu proiecte și cofinanțare în cadrul acestui apel, persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric.

Plafonul de finanțare în cadrul acestui apel este de 200.000 lei/ proiect pentru prima categorie, respectiv 140.000 lei/ poiect pentru cea de-a doua. Valoarea minimă a cofinanțării puse la dispoziție sau atrase de beneficiar trebuie să fie de 10%, în numerar, din valoarea totală a finanţării solicitate.

Termenul limită pentru participarea în sesiunea curentă de finanțare este 20 iunie 2020, ora 20:00, iar procesul de aplicare se va desfășura exclusiv online. Mai multe detalii despre procesul de selecție, criteriile de evaluare a propunerilor, precum și setul complet de documente necesare transmiterii propunerilor de proiecte sunt disponibile urmând acest link.

O sesiune de clarificare online va avea loc joi, 21 mai, începând cu ora 16:00. Instrucțiunile de acces, în curând, aici. Până atunci, ne puteți transmite întrebările dumneavoastră și pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Despre Timbrul Monumentelor Istorice

Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) este o taxă extrabugetară destinată finanțării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. Timbrul monumentelor istorice se aplică în procent de 2% asupra vânzărilor de produse și servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice și se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecţie a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.

Muzeele care funcţionează în clădiri monumente istorice sau în zone de protecţie ale acestora sau operatorii economici care, prin activităţile pe care le desfăşoară, contribuie la protejarea monumentelor istorice cu o sumă cel puţin egală celei pe care o datorează la plata taxei timbrului monumentelor istorice sunt exceptate de la plata taxei timbrului monumentelor istorice.
Printre cei mai mari contribuabili la fondul Timbrului Monumentelor Istorice în anul precedent menționăm instituții precum Teatrul Național din București, Opera Națională București sau Turism Felix SA - Băile Felix dar și organizatorii unor festivaluri precum Cerbul de Aur (TVR), Summer Well Festival (Livada Advertising) sau mănăstiri precum Dragomirna, Sucevița sau Voroneț.

În categoria contributorilor care au ales să utilizeze mecanismul de compensare, realizând lucrări de protejare a unui monument istoric în cuantumul sumelor datorate pentru TMI, dorim să nominalizăm în mod special Compania de Administrare a Domeniului Bran, Teatrul Gong din Sibiu și Biserica evanghelică fortificată din satul Viscri, jud. Brașov.

Mai multe informații despre Timbrul Monumentelor Istorice sunt disponibile urmând acest link .

Despre Institutul Național al Patrimoniului

Institutul Național al Patrimoniului (INP) este principala instituție centrală care pune în aplicare politicile publice în domeniul protejării patrimoniului cultural în România. INP asigură activitățile de cercetare, evidență, inventariere, protejare și punere în valoare pentru toate categoriile patrimoniului cultural – imobil, mobil, imaterial și digital – și gestionează inventarele oficiale ale patrimoniului cultural – Lista monumentelor istorice, Repertoriul arheologic național, Inventarul patrimoniului cultural național mobil, Registrul național al patrimoniului cultural imaterial, baze de date și depozite digitale.

De asemenea, INP elaborează și gestionează Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice [PNR] – principalul instrument prin care statul asigură finanțarea lucrărilor de protejare, restaurare și punere în valoare a patrimoniului imobil –, colectează și gestionează Timbrul Monumentelor Istorice [TMI], gestionează atestarea specialiștilor și experților din domeniul patrimoniului imobil, este agregator național pentru Enciclopedia culturală europeană [europeana.eu], elaborează dosarele de nominalizare pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial, coordonează procesul de nominalizare pentru Marca Patrimoniului European.

Pentru mai multe informații vă rugăm să o contactați pe Irina Dobriță, coordonator comunicare, tel: 0726 281 894, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Protejați-vă, evitați contactul direct!

 • Evitați zonele aglomerate unde sunteți expuși la contact direct și/sau interacțiune cu un număr mare de persoane, de tipul adunărilor publice, cozi, zone de trafic intens, zone de recreere.
 • Feriți copiii de acele locuri de joacă care presupun atingerea unor suprafețe/obiecte comune de către un număr mare de copii.
 • Limitați la maximum orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrățișările, sărutul obrajilor sau al mâinilor, atingerea fețelor cu mâinile.
 • Se recomandă, inclusiv în privința persoanelor împreună cu care locuiți, să NU intrați în contact direct decât după igienizarea mâinilor atunci când reveniți la domiciliu.
 • Evitați atingerea suprafețelor care sunt atinse în mod frecvent și de alte persoane, precum: balustrade, clanțe, mânere, butoane de lift sau de acces. În cazul în care sunteți totuși nevoiți să atingeți aceste suprafețe, protejați-vă folosind șervețele de unică folosință.
 • Păstrați o distanță semnificativă, de 2 metri, față de celelalte persoane pe care le întâlniți. În cazul în care vă aflați în transportul în comun încercați să NU stați față în față cu alte persoane.
 • Asigurați-vă, după folosirea transportului în comun, că v-ați igienizat mâinile înainte de a vă atinge fața, nasul sau gura.
 • Folosiți, pe cât posibil, rute sau modalități alternative de transport pentru a evita zonele aglomerate de trafic de persoane. În cazul în care programul vă permite, folosiți intervalele orare cu nivel scăzut de trafic de persoane.
 • Limitați la maximum orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrățișările, sărutul obrajilor sau al mâinilor, atingerea fețelor cu mâinile.
 • În zonele urbane, pentru distanțe mici, se recomandă folosirea modalităților alternative de deplasare, fie cu bicicleta/trotineta electrică, fie mersul pe jos.
 • Limitați folosirea bancnotelor și a monedelor, optând pentru plăți cu cardul/telefonul sau plăți on-line.
 • Transmiterea virușilor se realizează într-o pondere semnificativă prin intermediul banilor, cu care ia contact, statistic, un număr foarte mare de persoane.
 • Optați pentru munca de acasă, în măsura în care aveți această posibilitate oferită de angajator.
 • Există recomandări din partea Ministerului Muncii, în atenția angajatorilor, pentru flexibilizarea programului de lucru pentru angajați și prezentarea eventualelor opțiuni legale pe care le au la dispoziție. Guvernul a adoptat un nou cadrul legal. Mai multe detalii aici.
 • Respectați cu strictețe regulile de igienă personală recomandate de autorități, pentru a vă proteja atât pe dumneavoastră cât și pe cei apropiați. Folosiți masca de protecție pentru a-i proteja pe ceilalți.
 • Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun, minimum 20 de secunde, după orice contact cu o suprafață potențial contaminată.
 • Folosiți prosoape de hârtie, de preferat, pentru a vă șterge mâinile.
 • Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate
 • Dacă strănutați sau tușiți acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel de unică folosință, pe care aveți grijă să-l aruncați imediat la coșul de gunoi.
 • Dezinfectați frecvent, cu soluție pe bază de alcool sau clor, suprafețele cu care intrați în contact, atât acasă cât și la locul de muncă.
 • Aerisiți de mai multe ori pe zi încăperile în care desfășurați activități.
 • Luați medicamente antivirale sau antibiotice numai la prescripția medicului.
 • NU beți lichide din aceeași sticlă/pahar cu alte persoane și nu folosiți aceleași tacâmuri.
 • NU intrați în contact direct cu persoanele aflate în autoizolare la domiciliu, indiferent dacă prezintă sau nu simptome specifice coronavirus.
 • Masca de protecție/masca chirurgicală îi protejează pe cei din jurul dumneavoastră, în cazul în care aveți simptome de gripă sau răceală, întrucât previne răspândirea virusului pe cale respiratorie.
 • Masca de protecție trebuie să acopere complet nasul și gura persoanei care o poartă.
 • Țineți cont de faptul că nu în toate cazurile infectarea cu noul coronavirus(COVID-19) este vizibilă prin simptome specifice (tuse, febră, dificultăți în respirație).
 • Virusul poate fi răspândit inclusiv de persoane aparent sănătoase, care nu au cunoștință de faptul că sunt purtători ai noului coronavirus.
  Informați-vă despre noul coronavirus numai din surse oficiale!
 • Puteți obține detalii dacă sunați la 0800.800.358, care este un număr de informare, nu este un număr de urgență.
 • Doar în cazul urgențelor sunați la 112!
 • Evitați, cu prioritate, expunerea persoanelor în vârstă (peste 65 de ani) și a celor cu imunitate scăzută/boli asociate către alte persoane cu simptome de gripă sau răceală, în zone aglomerate sau zone cu trafic intens de persoane.
 • Potrivit statisticilor, persoanele cele mai vulnerabile în cazul infectării cu noul coronavirus sunt vârstinicii cu multiple afecțiuni asociate (ex: diabet zaharat, boli pulmonare cronice, boli cardiovasculare, cancer).
 • În Italia, cele mai multe decese sunt înregistrate la persoanele peste 63 de ani!
 • Tinerii și copiii sunt mai puțin vulnerabili în cazul noului coronavirus, dar nu sunt pe deplin feriți de riscul îmbolnăvirii. Chiar și atunci când nu manifestă simptome specifice, ei pot transmite virusul celorlalte persoane fără să știe acest lucru.
 • Semnalați autorităților orice caz despre care aveți cunoștință că ar fi putut intra în contact cu o persoană confirmată cu noul coronavirus sau ar fi venit dintr-o țară afectată (zona roșie sau zona galbenă) și care nu se află în izolare.
 • Manifestați o atitudine preventivă față de orice caz, întrucât răspândirea virusului este posibilă și din partea persoanelor care nu manifestă simptome specifice.
 • Semnalați imediat medicului de familie dacă ați călătorit în zonele afectate de coronavirus (COVID-19), chiar dacă la momentul respectiv NU se aflau pe lista zonelor aflate sub alertă.
 • Detalii pot fi obținute accesând acest link, respectiv „Lista regiunilor și localităților din zona roșie și zona galbenă cu transmitere a COVID-19”, actualizată periodic.
 • În cazul în care nu puteți contacta medicul de familie, apelați la Direcția de Sănătate Publică din județul dumneavoastră și în ultimă instanță la 112.
 • Rămâneți acasă dacă aveți simptome de gripă sau răceală (tuse, febră, dificultăți în respirație) și sunați medicul de familie pentru a solicita sfaturi, NU mergeți din primul moment la unitățile de urgență.
 • Există riscul, în cazul în care sunteți purtător al virusului, să transmiteți și altor persoane noul coronavirus.
 • Este de preferat să rămâneți la domiciliu, iar transferul către spital să se realizeze în mod organizat, respectând toate măsurile de izolare.
 • Dacă vă aflați în autoizolare la domiciliu respectați cu strictețe recomandările autorităților, NU părăsiți sub nicio formă domiciliul pe perioada celor 14 zile, NU primiți vizitatori și NU intrați în contact apropiat cu eventualele persoane care vă furnizează alimente sau produse.
 • În cazul în care încălcați regimul autoizolării la domiciliu riscați amendă de până la 20.000 de lei, precum și dosar penal în cazul în care contribuiți la răspândirea virusului.

Vremurile sunt mai presus de cărți, dar ce sunt vremurile când vrem cărți!? Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea a lansat, astăzi, 23 aprilie 2020, de ”Ziua internațională a cărții și a dreptului de autor” proiectul „Cărțile vin acasă”.

Prin intermediul acestui proiect locuitorii municipiului Focșani care doresc să împrumute cărți în perioada următoare, vor beneficia de serviciul de curierat gratuit al bibliotecii și vor primi cărțile dorite direct acasă.

Doritorii pot contacta telefonic biblioteca la numerele:

Tot în data de 23 aprilie este sărbătorită în România "Ziua Bibliotecarului", ocazie cu care este celebrat rolul și importanța bibliotecii publice în viața comunității.

Bazele primei biblioteci publice din orașul Focșani sunt puse în anul 1881 la Liceul ”Alexandru Ioan Cuza”. Fondurile și cărțile necesare pentru înființarea bibliotecii au început să fie strânse începând din anii 1876-1877 prin donații și colecte publice, prin grija lui Ștefan Sihleanu, familiei Tufelcică și a profesorilor D. F. Caian și N. Tipeiu, care au constituit un comitet în acest scop.

Mai târziu, în anul 1907, studenții din vechiul județ Putna, au întemeiat un cerc cu scopul, între altele, de a strânge cărți pentru a fi puse gratuit la dispoziția cititorilor într-o bibliotecă publică. Efortul studenților putneni s-a concretizat prin strângerea a peste 2000 de volume în cursul a 2 ani de zile. În anul 1911, biblioteca Cercului Studenților Putneni, cu sediul la Liceul ”Unirea”, se transformă în ”Biblioteca publică” sub conducerea unui comitet format din persoane din diferite categorii sociale: mari proprietari de pământ, notari, răzeși, studenți, învățători și ofițeri.

Inaugurarea ”Bibliotecii publice” are loc în data de 5 februarie 1912, dată la care în colecția bibliotecii existau 5000 de volume. Numai în primul an, biblioteca a avut peste 2000 de cititori în sediul acesteia de pe Calea Cuza-Vodă, în ”Casele Ciurea”, ulterior în sediul ”Băncii Milcov” unde va funcționa până în timpul Primului Război Mondial.

Ulterior, în ”Statutele Bibliotecii Publice a orașului Focșani” din anul 1922 se precizează că biblioteca Cercului Studenților Putneni, transformată ulterior în Biblioteca publică din Focșani, se redeschide sub numele de Biblioteca publică a orașului Focșani. Statutul bibliotecii stipula, printre altele, și înființarea unui permanent muzeu etnografic putnean.

Biblioteca publică din Focșani va funcționa cu întreruperi cauzate de cele două războaie mondiale, dar și de mutările în diferite clădiri până în anul 1950, când îi sunt alocate spații de funcționare în sediul monumentului istoric Ateneul Popular „Maior Gh. Pastia”, cod LMI VN-II-m-B-06488 şi în clădirea de pe str. Nicolae Titulescu nr. 12, actualul sediu al Secției pentru copii, clădire monument istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06484. Începând din anul 1973 funcționează și în clădirea din str. Mihail Kogălniceanu nr. 12 (monument istoric ”Fosta Cameră de comerț”, cod LMI VN-II-m-B-06445), iar din anul 1993 în clădirea monument istoric ”Casa dr. Blum”, cod LMI VN-II-m-B-06446 de pe str. Mihail Kogălniceanu nr. 13, unde se găsesc în prezent secțiile de Împrumut la domiciliu, Carte veche și tradițională și Periodice.

Începând din anul 1982 instituția publică funcționează în organizarea actuală drept Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea.

Cu ocazia "Zilei Bibliotecarului în România" urăm un călduros ”La mulți ani!” personalului tuturor bibliotecilor din Județul Vrancea.

biblio 1

În primul trimestrul al anului 2020, activitatea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea s-a concretizat, potrivit atribuțiilor, în acțiuni și măsuri de protejare, de valorificare și de promovare a patrimoniului imobil, mobil și imaterial din județul Vrancea. De asemenea, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a organizat evenimente culturale, în parteneriat cu instituții de cultură sau asociații culturale din Vrancea sau din alte județe.

În ceea ce privește aplicarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și a Ordonanței de Guvern nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, în primul trimestru au fost desfășurate următoarele activități:
• au fost efectuate un număr de 22 de inspecții la monumentele și siturile arheologice înscrise în Lista Monumentelor Istorice, dar și în zona de protecție a acestora
• au fost eliberate un număr de 17 de avize pentru intervenții asupra monumentelor istorice sau în zonele de protecție ale acestora
• au fost eliberate un număr de 7 avize de supraveghere arheologică
• au fost verificate un număr de 133 înștiințări privind vânzarea terenurilor din extravilan, reglementată prin Legea nr. 17/2014
• a fost aplicată neexercitarea dreptului de preemțiune a statului român pentru un număr de 7 monumente istorice, dintre care 2 în baza Legii nr. 422/2001, iar 5 în baza Legii nr. 17/2004

În cursul activității de control și inspecție a monumentelor istorice din primul trimestru al anului 2020 s-au dispus 8 sancțiuni contravenționale. Astfel, au fost sancționați cu avertisment o unitate administrativ-teritorială, 5 proprietari sau administratori de monumente istorice și cu amendă un proprietar al unui monument istoric și un administrator al unui imobil situat în zona de protecție a monumentului istoric pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Cele două amenzi aplicate au generat acțiuni în instanță, fiind pe rolul instanțelor judecătorești competente.

Cu privire la identificarea, clasarea și promovarea patrimoniului mobil, în primul trimestru al anului 2020, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a propus spre clasare, în categoria Fond, a patru bunuri culturale mobile, respectiv două icoane, un jilț arhieresc și un iconostas. În ceea ce privește monitorizarea stării de conservare și de securitate a bunurilor culturale mobile clasate/susceptibile de clasare, au fost efectuate 4 inspecții.

De asemenea, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a asigurat sprijinirea partenerilor în vederea creșterii gradului de acces și de participare la cultură, activitate concretizată prin întocmirea agendei evenimentelor culturale din județul Vrancea organizate cu prilejul Zilei Culturii Naționale în anul 2020, întocmirea agendei principalelor evenimente culturale din județul Vrancea în anul 2020, dar și informarea unităților administrative cu privire la Programul Tezaure Umane Vii – sesiunea 2020.

În ceea ce privește promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural al județul Vrancea în trimestrul I al anului 2020, activitatea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea s-a concretizat prin organizarea următoarelor evenimente dedicate Zilei Culturii Naționale:
15 Ianuarie 2020“170 de ani de Eminescu”, spectacol evocator de muzică și poezie susținut de artiști locali la Ateneul Popular “Mr. Ghe. Pastia” Focșani;
16 Ianuarie 2020“Despre condiția poetului” la Casa memorială “Dumitru Pricop” din Negrilești, prelegere susținută de conf. univ. dr. Costică Neagu; recital de versuri al actorului Sorin Francu; recital de muzică tradițională al interpretei Maria Murgoci.

Raportul de activitate complet al Direcției Județene pentru Cultură Vrancea pe trimestru I al anului 2020 poate fi studiat AICI.

grup casa pricop

 Pe 6 aprilie 1874 la Bucureşti se instituie, prin decret, prima Comisie a monumentelor publice. Scopul acestei comisii este acela de a identifica si conserva monumentele publice din România. In 1904 se publica prima Lista a monumentelor istorice din Romania. Printre acestea se gaseau si monumente istorice din Vrancea- 5 biserici, 4 manastiri si 5 situri arheologice. Printre cele 3 manastiri se afla si Mera, monument istoric din 1904.

mera

Vă prezentăm mai jos argumentele inițiatorilor Listei Monumentelor Istorice din anul 1904:

Aproape singurele noastre monumente istorice şi publice sunt biserici şi mânăstirî. Şi pentru ce aceasta, lucrul se explică foarte uşor. În trecutul nostru, singură biserica era instituţiunea în jurul căreea se grupau Românii şi dela care aşteptau totul. In afară de biserică nu era mântuire si fericire ! După secularizarea averilor mânăstireşti aceste monumente au cam fost lăsate uitării, din pricină, că nevoile moderne ale statului român în organizare au fost aşa de mari, că nu ajungeau mijloacele băneşti pentru toate. Cu timpul însă s'a produs o mişcare în favorul acestor monumente. Au vorbit şi scris despre ele şi despre frumusețea și importanța lor istoricii și artiștii ce avem. Au fost și sunt numite comori neprețuite, din punctul de vedere artistic și istoric și că îngrijirea de ele e o datorie națională.
Acela, care a prețuit foarte mult însemnătatea monumentelor noastre istorice e și M. S. Regele Carol. Neuitate vor rămâne pentru totdeauna cuvintele ce a pronunțat în această privință cu prilejul sfințirii bisericii din Curtea de Argeș, din Sinaia și dela Seminarul Veniamin din Iași. Curentul acesta va folosi mult monumentelor noastre, căci le va scăpă de ruină și peire. Ce deosebire mare e între ce a fost și ce este ! Acum câțiva ani în urmă s'a putut dărâmă Sărindarul, Sf. Ionică, Turnul Colței etc. S'a putut schilodi frumoasa biserică Schitul Măgureanul ! S'au putut face ici colea restaurări ne permise, ca să nu zic barbare ! ... S'au putut face multe și multe ...
În 1892 se votează și se promulgă o lege a monumentelor istorice. Această lege prevede o comisiune consultativă pe lângă Ministerul Cultelor și al Instrucțiunii Publice, care își va da avizul asupra monumentelor istorice, când va fi vorba de dărâmare, restaurare și reparare. Prima comisiune a fost compusă din următoarele persoane : T. Maiorescu, Gr. Tocilescu, C. C. Arion, V. A. Urechia și G. Sterian. Astăzi e compusă din : Ioan Kalinderu, B. P. Hașdeu, Gr. Tocilescu, Gr. Cherchez și N. Gabrielescu.
Cea dintâiu grije a acestei comisiuni a fost de a întocmi un inventar de toate monumentele. În acest scop s'a adresat d-lor prefecți cum și altor persoane cerându-se lămuriri.
În 22 martie 1895 Comisiunea hotărăște ca lista monumentelor întocmită după datele primite să se împartă în monumente istorice, cari vor fi întreținute de stat și în monumente publice, cari vor fi întreținute de comune. În 23 mai 1897 consiliul de Miniștrii aprobă referatul d-lui Ministru al Cultelor și Instrucțiunii Publice în privința inventarului monumentelor istorice și publice și-l autorizează a-l supune aprobării M. S. Regelui.

Publicăm aici acest inventar.”

Văzut și aprobat de noi, Ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice, Spiru Haret

 (Vezi AICI Lista integrală a Monumentelor Istorice din anul 1904)

În perioada stării de urgență și a restricționării accesului în sediul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea activitatea cu publicul a instituției noastre s-a desfășurat de la distanță, prin telefon sau prin e-mail. Astfel, începând cu data de 23 martie 2020, activitatea angajaților DJC, de la sediul instituției sau de la distanță, în regim de telemuncă, s-a desfășurat după cum urmează:
• Au fost verificate documentațiile electronice și au fost redactate și transmise prin e-mail răspunsuri către Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea cu privire la 20 de investiții din județ
• Au fost redactate și transmise prin e-mail un număr de 7 înștiințări privind transmiterea și completarea de către beneficiari a documentațiilor de avizare în format electronic.
• Au fost emise un număr de 3 avize pentru intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice. Avizele au fost comunicate către beneficiari prin e-mail în vederea plății prin mijloace electronice a taxei de avizare.
• Au fost încasate prin ordin de plată electronic taxele aferente celor 3 avize.
• Au fost verificate un număr de 3 documentații de avizare, în format tipărit și electronic. Documentațiile de avizare în format electronic au fost transmise către secretariatul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 10 Buzău în vederea planificării ședinței în mediul online.
• A fost verificată documentația, redactată și transmisă prin e-mail și poștă înștiințarea privind neexercitarea dreptului de preemțiune în cazul vânzării unui monument istoric din municipiul Focșani.
• A fost realizată consilierea telefonică și prin e-mail a 20 de beneficiari și proiectanți privind intervențiile asupra monumentelor istorice și în zona acestora de protecție.
• Au fost redactate și transmise un număr de 19 de înștiințări către beneficiari privind sesiunea din anul 2020 a Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Imaterial privind acordarea titlului de ”Tezaur Uman Viu”.

Alături de aceste activități, angajații Direcției Județene pentru Cultură Vrancea au asigurat în toată această perioadă dezinfecția zilnică a clanțelor și a suprafețelor expuse frecvent contactului comun. Precizăm, de asemenea, că în scopul prevenirii și limitării răspândirii infecției cu virusul SARS-COV-2 (COVID-19) a fost realizată dezinfecția sediului Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în data de 03 aprilie 2020, urmând ca o nouă dezinfecție să fie realizată în data de 16 aprilie 2020.
Toți angajații sunt sănătoși, ceea ce vă dorim și dumneavoastră!

#monumenteinvrancea

Pe 3 aprilie 1850, domnitorul moldovean Grigore Al. Ghica a promulgat „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi”, actul de inființare a Jandarmeriei. Pe data de 1 noiembrie 1893 a fost promulgată „Legea asupra jandarmeriei rurale”, act ce a marcat, după modelul francez al timpului, înfiinţarea jandarmeriei moderne în România. Inspectoratul Județean de Jandarmi Vrancea ”General de divizie Eracle Nicoleanu” și Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea sunt instituții care ne-au fost alături pe parcursul anului trecut. La cea de-a V-a ediție “Mausolee pe bicicletă” am putut avea replica sabiei domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt la Mausoleul Mărășești și la Mausoleul Mărăști ca urmare a implicării Jandarmeriei în proiectul nostru. Anul acesta, pe 2 aprilie 2020, planificasem cu Jandarmeria Română, Protoeria Panciu și Primăria Răcoasa un alt eveniment important la Mărăști. “Pe urmele Reginei” ar fi trebuit să fie un eveniment prin care arătam cât de importantă a fost, după Primul Război Mondial, reconstrucția satului Mărăști pentru statul român și pentru Casa Regală. În acest sens ar fi urmat să facem și o proiecție a filmului de arhivă “Marile Serbări de la Mărăști-1928”, pelicula care o are în prim plan pe MS Regina Maria venită la Mărăști să participe la slujba de sfințire a noii biserici din sat și, totodată, să pună și piatra de temelie a viitorului Mausoleu Mărăști. Da, așa a fost în 1928: prima dată au fost construite case pentru văduve și orfani, a fost construită biserica și mai apoi au început lucrările la mausoleu. Astăzi urăm Jandarmeriei și Poliției Române multă putere de muncă și sănătate și suntem optimiști că vom relua colaborarea noastră după ce vom învinge pandemia!

#monumenteinvrancea

91296517 2834666886619610 6398181934396080128 n

Ţinând cont de situația generată de pandemia COVID–19, vă anunţăm că depunerea dosarelor de candidatură pentru titlul de ”Tezaur Uman Viu” se poate realiza online, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Recomandăm utilizarea cu precădere a acestei variante de transmitere a candidaturilor.
Dosarele de candidatură vor fi întocmite în limba română, în concordanță cu solicitările din Regulament de mai jos şi vor putea fi transmise până la data de 15 mai 2020 - data confirmării de primire în cazul transmiterii online sau data poştei/serviciului de curierat în cazul trimiterii la sediul Ministerului Culturii din b-dul Unirii nr. 22, 030833, sector 3, București.

Evaluarea dosarelor se va face de către membrii Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial (CNSPCI), în perioada 2 iunie – 1 septembrie 2020. Rezultatul final va fi anunțat oficial în data de 8 septembrie 2020.

Secretariatul CNSPCI va înainta spre evaluare Comisiei numai acele dosare care conţin toate documentele justificative solicitate. Atragem atenţia că este responsabilitatea expeditorului să se asigure că dosarul de candidatură transmis este complet conform prevederilor Regulamentului, respectiv că acesta conţine:

- Recomandarea din partea comunităţii

- Referatul întocmit de către un specialist în domeniul Patrimoniului cultural imaterial

- Nota Biografică, potrivit modelului de mai jos

- Documente/materiale (fotografii, CD-uri, DVD-uri, materiale vizuale pe suport digital sau fotografic etc.) care să demonstreze activitatea persoanei candidate la titlu

- Declaraţia pe proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor cuprinse în Nota Biografică şi acordul scris al persoanelor propuse cu privire la depunerea candidaturii în vederea obţinerii titlului de ”Tezaur Uman Viu”.

Descărcați de AICI: Regulamentul de acordare a titlului de ”Tezaur Uman Viu.
Descărcați de AICI: Nota biografică.

Vizual TUV online

 1. 15% din bugetul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea disponibilizat pentru limitarea pandemiei COVID-19
 2. TELVERDE 0800 800 358 - Ce trebuie să știți despre noul coronavirus (COVID-19)
 3. Amânarea activităților publice organizate de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea
 4. Măsuri de prevenire instituite în sediul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea
 5. Lucrări neavizate și neautorizate la monumentul istoric ”Casa Apostu” din orașul Odobești
 6. Bilanțul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea 2019
 7. Campania de semnalizare a siturilor arheologice din județul Vrancea
 8. Mănăstirea Mera: Iconostas și jilț arhieresc, propuse spre clasare
 9. Finalizarea procedurii de clasare a Monumentului funerar maior Gheorghe Pastia
 10. Poetul Alecu Russo, evocat la Soveja
 11. 200 de ani de la nașterea poetului și omului politic Alecu Russo
 12. Omagiu la Monumentul Eroilor Regimentului 11 Artilerie din incinta Mausoleului Eroilor Focșani
 13. ”Prietenii lui Vlahuță” în cadrul manifestării naționale ”Noaptea Muzeelor”
 14. Colecția de pliante informative ”Monumente în Vrancea”
 15. Achiziții publice
 16. Concursul de creație literară ”Miorița-opera nemuririi noastre” la final
 17. Carte românească din 1746 propusă pentru clasare
 18. Concert coral și eveniment velo pentru punerea în valoare a monumentului ”Fosta Mănăstire Mera”
 19. Zilele Europene ale Patrimoniului, 2019
 20. Sabia (replica) Marelui Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, expusă la mausoleele din Vrancea